Качановський О.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА» В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Донизу

Качановський О.І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА» В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:10 pm

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА» В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.
Сучасні інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.
Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на використанні, як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.
Дистанційний курс з дисципліни «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система» розроблений з метою інтерактивної взаємодії студентів та викладача у процесі навчання; надання студентам можливості самостійної роботи із засвоєнням навчального матеріалу; а також оцінювання їхніх знань та умінь у процесі навчання.
Для створення даного курсу було використано сервіси Google.
Аналіз інформаційно-комунікаційних технологій, якими користуються викладачі, вказує на широке застосування «хмарно» орієнтованих технологій у освітній діяльності навчального закладу, а саме служб Google, що обґрунтовується доступністю мережі Інтернет, стрімким розвитком фірми Google та її сервісів, безкоштовністю і зручністю використання цих сервісів для спільної роботи вдома або у навчальному закладі.
Зручним інструментом є сервіс GoogleSites (Google Сайти), який призначений для створення web-сайтів.
Доступність, безкоштовність, простота у використанні сервісу Google Сайти дозволяє викладачу, узгоджуючи навігаційну роботу з іншими Інтернет-сервісами, розміщуючи свої матеріали на сторінках власного сайту, використовувати їх у навчальній роботі зі студентами, а також ознайомлюватися з перспективним педагогічним досвідом своїх колег.
Щоб мати можливість використовувати служби Google, у тому числі і «Сайти» необхідно, насамперед, зареєструватися на google.com.ua, тобто створити свій акаунт (обліковий запис, у якому зберігаються персональні відомості користувача).
Гнучкість дистанційного навчання полягає у можливості викладання матеріалу курсу з урахуванням підготовки та здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації із складних тем, або низки питань-підказок. Актуальність дистанційного навчання проявляється у можливості упровадження новітніх педагогічних, психологічних і методологічних розробок з розбиттям матеріалу на окремі функціонально завершені модулі (теми), які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом.
Для того, щоб дистанційне навчання було максимально ефективним, його потрібно правильно організувати за допомогою системи організаційних, технічних, програмних та методичних заходів.
Дистанційні курси, на яких побудовано дистанційне навчання мають цілу низку позитивних динамічних характеристик:
 гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань-підказок тощо;
 актуальність – можливість упровадження інноваційних педагогічних, психологічних, методичних розробок;
 зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
 модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;
 економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мульти доступу до них;
 раціональність – можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;
 інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;
 діагностичність – більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар'єрів;
 географічна необмеженість – відсутність географічних кордонів для здобуття освіти, різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.
Отже, дистанційний курс являє собою особливим чином сконструйований веб-сайт, що складається з набору розділів (Рис. 1).

Рис. 1 Структура сайту

1. Головна сторінка. На головній сторінці представлена загальна інформація про процес навчання, графік навчального процесу, календар подій та нагадувань, оголошення та новини. З цієї ж сторінки здійснюються переходи в інші частини курсу і, зокрема, на сторінку зв’язку з модератором.
2. Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система. Перед початком навчання студент повинен знати, яка мета вивчення дисципліни, її завдання та основні види робіт, які необхідно виконати. В даному розділі розміщений організаційний та теоретичний матеріали, відеосупроводи занять, інструкційні картки до виконання практичних робіт.
Вся інформація розміщена на Google диску, адміністратор сайту має змогу відкривати та закривати доступ до цих матеріалів.
Користувачі сайту мають змогу переглядати матеріали online або їх завантажувати.
3. Презентаційні матеріали. Презентації розроблені до всіх теоретичних занять. Користувачі сайту мають можливість в online режимі переглядати та ознайомлюватись з презентаціями по відповідній темі.
Адміністратор сайту (викладач) має змогу в online режимі демонструвати презентації студентам під час викладання матеріалу.
4. Практичні роботи. Тут розміщені зразки практичних робіт з дисципліни, що дає змогу користувачам (студентам) переглядати еталони практичних робіт та порівнювати зі своїми роботами, а також отримувати необхідну інформацію для їх виконання.
5. Самостійна робота. Дана сторінка (розділ) містить завдання для самостійної роботи студентів відповідно до теми заняття. Студенти мають змогу в online режимі виконати завдання для самостійної роботи, а саме заповнити анкету, пройти тестування, дати відповіді на запитання та ін. Після виконання роботи в базі даних ставиться відповідна відмітка.
6. Журнал оцінювання. Всі дії студента фіксуються в так званій базі даних, тобто викладач має можливість відслідковувати кожну дію студента (наприклад: які матеріали були завантажені, стан виконання самостійної роботи, участь в опитуванні (тестуванні), кількість отриманих консультацій). В даному розділі фіксуються дані та проставляються бали успішності.
7. Дипломне проектування. В розділі розташовані матеріали дипломного проектування по темах, а саме, завдання на виконання дипломного проекту, пояснювальна записка, хід виконання проекту та картографічний матеріал.
До кожного з ресурсів на Google диску кожен учасник має свої правила доступу. Скажімо, до вище перерахованих сервісів має доступ студент, а інший користувач може тільки користуватися демо-версією курсу.
Студент, що відвідав всі лекції, виконав лабораторні роботи, відвідав усі практичні заняття, допускається до різних видів контролю.
Класичним видом контролю є тестування. Самоконтроль передбачає наявність спеціально розроблених програм або збірки відповідей на питання, що були пропущені чи мали неправильну відповідь.
Результати проходження усіх етапів контролю фіксуються у базах даних, де зберігаються такі дані: ПІБ студента, бал успішності, кількість не правильних відповідей і які з відповідей є не правильними. Дану інформацію кожен студент отримує на свою електронну пошту.
Структура дистанційного курсу повинна бути чітко сформована і продумана до етапу реалізації проекту. Найменші неясності, вирішені на етапі проектування, збережуть час та кошти для вдосконалення дистанційного курсу в цілому.


Рис. 2 Структура дистанційного курсу

Безперечно, що в умовах інформатизації сучасного суспільства метою використання інформаційних технологій навчання є реалізація соціального замовлення – підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій; підготовка студентів засобами цих технологій до самостійної пізнавальної діяльності. Власне метою запровадження інформаційних технологій навчання є: підвищення ефективності і якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інформаційних технологій навчання; виявлення і використання стимулів активізації пізнавальної діяльності студентів; поглиблення міжпредметних зв’язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при рішенні завдань різних предметних галузей [1].

Список використаних джерел
1. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.
2. Стрельніков В. Ю.Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі