Коновалова В.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ

Донизу

Коновалова В.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 7:57 am

Коновалова Вікторія Борисівна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», konvictoria15@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ

Входження України в європейський єдиний освітній простір вимагає модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів у контексті європейських вимог. Вивчення наукових джерел крізь призму вимог Болонської декларації засвідчило, що проблема якісної та ефективної професійної підготовки студентів була актуальною в різні періоди розвитку вищої освіти. Але якщо на етапах становлення вищої освіти у підготовці студентів застосовувались класичні методики та технології навчання, як основна форма організації навчального процесу, то сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки України потребують її оновлення та глобалізації, а вимоги світових стандартів - впровадження сучасних технологій навчання. Навчальний процес у вищій школі має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності.
Розвиток сучасного суспільства вимагає від вищої школи підготовки високоосвічених спеціалістів, здатних до прийняття нестандартних рішень. В умовах росту інтеграції освіти, науки і виробництва ще в більшій мірі виступає значущість завдання підготовки та формування творчої особистості фахівця, поступового перетворення навчальної діяльності студента в професійну діяльність. Будь-яка справжня освіта досягається лише шляхом самоосвіти, саме вона здатна забезпечити постійний ріст професійної кваліфікації і самовдосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю діяльності, спонукає до творчого пошуку та участі у вирішенні глобальних проблем, використовуючи сучасні технології. Отже, задача вищої школи – виховання спеціаліста, здатного постійно удосконалювати свої професійні навички. За умовами Болонської декларації в процесі навчання зменшується частка прямого інформування студента й розширюється застосування інтерактивних форм роботи студента під керівництвом викладача, тож у сучасній вищій школі частка самостійної праці із застосуванням технології електронного навчання, а саме, мобільного навчання в самоорганізації, самоосвіті та в аудиторній роботі на практичних заняттях студентів поступово збільшується. Застосування технології мобільного навчання є не просто важливою формою освітнього процесу, а повинна стати його основою в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що нині питання впровадження ІКТ, зокрема технологій і засобів мобільного навчання, які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві залишається актуальним. Україна робить впевнені кроки на шляху забезпечення належного місця у світовій освітній спільноті на основі E-learning, проте ще залишаються недослідженими перспективи розвитку та впровадження нових педагогічних технологій, що ґрунтуються на ІКТ, у тому числі – M-learning.
Суть поняття «мобільне навчання» (mobile learning (M-learning)) відноситься до використання мобільних і портативних ІТ-пристроїв, зокрема кишенькових комп’ютерів PDA (Personal Digital Assistants), мобільних телефонів, ноутбуків і планшетних ПК у навчальному процесі.
Мобільні пристрої (телефони, кишенькові комп’ютери) мають набагато доступніші ціни, ніж стаціонарні комп’ютери, і дешевший доступ до Інтернету (хоча вартість підключення може бути вищою). Впровадження планшетних ПК дозволяє використовувати мобільний доступ в Інтернет з рівною, якщо не більшою, функціональністю, ніж у стаціонарних комп’ютерів.
Компанія Bersin & Associates, яка займається дослідницькою та консалтинговою діяльністю у сфері послуг зв’язку, у своїх публікаціях стверджує, що M-learning сьогодні стає основним видом освіти в бізнесі. Основна причина – зручність для користувачів.
Вчені вважають, що «мобільне навчання – це початок нової ери безпрецедентної швидкості, гнучкості та досягнень, які здатні надавати працівникам ключові знання і навички саме тоді, коли їм це необхідно» [1].
M-learning надає нову якість навчання та найбільш повно відображає тенденції в освіті сучасної людини. Забезпечуючи постійний доступ до інформації в будь-який момент часу, M-learning є новим інструментарієм у формуванні людини інформаційного суспільства, в якому поступово створюються нові середовища відпочинку, трудової діяльності і навчання, що є незалежними від місця та від часу.
За допомогою мобільних пристроїв можна ввійти в мережу internet, знайти потрібну навчальну інформацію, відповісти на питання на форумі або пройти тест. Мета M-learning – зробити процес отримання і засвоєння знань гнучким, доступним, персоніфікованим.
Дослідники M-learning розкривають особливості впровадження мобільного навчання в навчально-виховний процес вищої школи [2, с. 473]:
Голосовий супровід. Ця технологія може бути використана для вивчення іноземних мов, відпрацювання вміння ораторства, прослуховування літератури тощо.
SMS-повідомлення. SMS можуть бути використані на етапах швидкої підтримки у формі консультування, моніторингу процесу навчання як контрольного опитування. Прикладом є інноваційні рольові ігри, що базуються на застосуванні SMS-повідомлень для віддалених учасників.
Графічні та відео ілюстрації. Найбільшої переваги ці засоби надають шляхом мультимедійного супроводу навчання, коли графічний матеріал забезпечує ілюстрацію текстових повідомлень, алгоритмів і способів діяльності.
Завантажувальні програми. Достатній обсяг пам’яті забезпечує можливість завантаження і встановлення програм, за допомогою яких створюється новий навчальний простір. Будь-який програмний продукт навчального призначення можна доставити на смартфон чи планшет з метою забезпечення технології M-learning.
Браузери мобільного Інтернету є вбудованими до цих технічних засобів і застосовують 3G або GPRS-зв’язок для збільшення мережі отримуваних даних.
Отже, перераховані особливості впровадження мобільного навчання в навчально-виховний процес вищої школи розкривають перспективи електронного навчання як складової навчально-виховного процесу в освітніх закладах України.
Список використаних джерел
1. Лубіна Є. Мобільне навчання у дидактиці вищої школи / Єва Лубіна // Вісник Львівського ун-ту. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С.61-66/
2. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Наталя Василівна Рашевська. – Київ, 2011. – 21 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі