Ковінько А.В. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Донизу

Ковінько А.В. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 8:00 am

Ковінько Анна Володимирівна
аспірант кафедри початкової, дошкільної і професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, anuta_25101@gmail.com

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Науковці вважають, що шляхом моделювання професійної підготовки можливо створити оптимальну дидактичну модель – модель процесу навчання або підготовки. Моделювання визначається як «цілеспрямований процес конструктивно-проектувальної, аналітико-синтетичної діяльності з метою відображення об’єкта в цілому або його характерних складових, які визначають функціональну спрямованість та забезпечують стабільність його існування та розвитку» [3, с. 19]. Учені зазначають, що моделювання належить до спектра концептуальних проектувальних процедур і відбувається на етапі теоретичного осмислення проблем дослідження.
Зазначимо, що моделювання дає змогу інтерпретувати теорію, перевіряти на практиці висунуті припущення, формувати діяльність з вивчення складових проблеми, а результатом цього процесу є спеціально створений об’єкт, який варто розглядати як модель. Моделювання нами розуміється як метод наукової роботи, що уможливлює цілісний опис і відображення в модельних уявленнях суті, найважливіших якостей та складових об’єкта, що досліджується.
У контексті нашого дослідження під моделлю розуміємо уявну і реалізовану цілісну поетапну підготовку вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, яка ґрунтується на відповідних принципах і методологічних підходах.
Розробляючи модель, дотримувалися таких положень: у моделі мають бути відображені всі складові підготовки майбутніх учителів початкової школи; складові моделі мають бути взаємопов’язані між собою у єдиний логічно зумовлений комплекс. Водночас модель є засобом вивчення особливостей підготовки вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобом арт-терапії і може бути реалізована у практиці підготовки майбутніх учителів.
З метою удосконалення підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії нами розроблено модель, яка є цілісним комплексом і складається із цільового, методологічного, змістово-процесуального та результативно-оцінного блоків. Суть розробленої нами моделі полягає у створенні органічно пов’язаного цілого (мети, завдань, підходів, педагогічних умов, компонентів, критеріїв, рівнів та результатів готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії).
Сконструйована модель відповідає таким вимогам: підготовка майбутнього вчителя початкової школи відбувається цілісно, з урахуванням вікових особливостей учнів; професійне становлення реалізується у процесі навчання на основі вимог суспільства; майбутній учитель початкової школи є суб’єктом неперервного процесу особистісно-професійного самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації, що відбувається в освітньо-практичній діяльності.
До структурних блоків моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії віднесено такі:
1) цільовий – як відображення мети і завдань підготовки майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії;
2) методологічний – як науково обґрунтована теоретико-методологічна концептуальна основа підготовки на основі методологічних принципів і підходів;
3) змістово-процесуальний – як оптимальна інтеграція у виборі змісту, форм, методів підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії у процесі, що реалізувались на відповідних процесуальних етапах;
4) результативно-оцінний блок – як сукупність компонентів, критеріїв, показників, рівнів і результату готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.
Поділ на визначені блоки є достатньо умовним, оскільки їх змістове наповнення є взаємозалежним і взаємодоповнюваним. Вони дають можливість забезпечувати неперервність і наступність підготовки майбутніх учителів початкової школи з урахуванням творчої спрямованості їхньої професійної діяльності.
Вивчення наукової літератури, анкетування досвідчених фахівців дає змогу виявити педагогічні умови, які підвищують інтерес майбутніх учителів до професії та спонукають до застосування у навчальному процесі арт-терапевтичних технологій. Ураховуючи їх значну загальну чисельність і спираючись на практичну доцільність, на основі теоретичного узагальнення наведених аспектів визначаємо, що формуванню готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії сприятимуть такі педагогічні умови:
1) формування у майбутніх учителів мотивації до застосування арт-терапії у майбутній професійній діяльності;
2) цілеспрямоване наповнення змісту підготовки вчителів початкової школи творчим компонентом з метою формування у студентів компетенцій про розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії;
3) організація навчально-методичного супроводу підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.
Зазначені педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії перебувають у нерозривній єдності і становлять єдину систему, що характеризується наявністю компонентів, які сприяють досягненню бажаного результату, а саме – готовності майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.
Модель охоплює предметно-процесуальний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи, дає можливість поєднувати етапи професійного розвитку педагога, оскільки, як зазначають Т. Кисельова та Л. Лебедєва, процес підготовки майбутніх учителів до впровадження арт-терапевтичних технологій в освітній процес має проходити поетапно. Вченими було виокремлено чотири етапи підготовки майбутніх учителів до застосування арт-терапевтичних технологій в освітній процес [1; 2].
Зважаючи на вищезгадані дослідження, виокремлюємо наступні етапи моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії: початковий, дослідницький, заключний.
На першому етапі підготовки студенти вчаться виділяти педагогічні проблеми, аналізують проблемні ситуації, виокремлюють суперечності, визначають мету та основні арт-терапевтичні можливості у початковій школі, вибирають форму представлення кінцевого продукту. На даному етапі учасники створюють проектні групи, розподіляють ролі. Тут реалізується аналітична функція арт-терапевтичної діяльності, відбувається актуалізація та усвідомлення мотивів.
На другому етапі підготовки майбутніх учителів здійснюється пошук методів та форм вирішення поставлених задач, виробляється концепція, аналізується та обробляється інформація. Тут реалізуються такі функції арт-терапії як дослідницька, перетворююча, прогностична, конструктивна тощо. У студентів формуються уміння та навички аналізу, порівняння, зіставлення, аналогії, синтезу.
На заключному етапі студенти оволодівають уміннями та навичками презентації та захисту проекту, аналізу досягнення мети та вирішення поставлених задач, участі кожного студента в проекті щодо реалізації арт-терапевтичної діяльності. Важливим на даному етапі є вироблення вмінь та навичок самооцінки студентами своєї готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, а також оцінювання діяльності членів проектної групи.
Також на третьому етапі реалізуються контрольно-оцінювальна та рефлексивна функція арт-терапевтичної діяльності.
Всі три етапи спрямовані на комплексну підготовку майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії, формування всіх структурних компонентів готовності (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-операційного, креативного, оцінювально-рефлексивного).
Оскільки системотвірним чинником професійної компетентності є цілісна особистість, кінцевим результатом моделі нами визначено готовність до означеного виду діяльності. З огляду на це вважаємо, що підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії має підпорядковуватися певному алгоритму, представленому у вигляді блоків моделі.
Отже, результатом підготовки майбутніх учителів є сформований рівень їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. За допомогою моделі здійснюється розроблення стратегічних шляхів формування готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії. Відзначимо, що упровадження представленої моделі сприятиме якісним змінам у підготовці майбутніх учителів початкової школи, зокрема у формуванні позитивної динаміки готовності майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії.
Список використаних джерел
1. Киселева Т. Ю. Педагогическая арт-терапия как средство обогащения социокультурного опыта младших школьников во временном детском коллективе : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Татьяна Юрьевна Киселева. – Новосибирск, 2009. – 240 с.
2. Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании учителя : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01/ Людмила Дмитриевна Лебедева. – М., 2003. – 426 с.
3. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти : монографія / [Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та ін.] ; за ред. Г. В. Єльникової. – Київ; Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 459 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі