Литвинов Р.О. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Донизу

Литвинов Р.О. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 8:10 am

Литвинов Роман Олександрович,
викладач першої категорії, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, rom.litwinow 2014@yandex.ua

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Проблема фізичного виховання завжди привертає до себе найпильнішу увагу фахівців різного профілю. Основною формою фізичного виховання є урок фізичного виховання. Але за останнє десятиліття урок зазнав значних змін, які пов’язані з цілою низкою причин й основна з них – погіршення здоров’я дітей. Більшість студентів не в змозі виконати норми та вимоги, які передбачає комплексна програма з фізичної культури
Отже, використання у навчальному процесі сучасних технологій – ефективний метод поліпшення навчального процесу з фізичної культури в навчальному закладі. Основне завдання інтерактивного навчання на занятті з фізичного виховання полягає в тому, щоб забезпечити максимально-продуктивну діяльність кожного студента, надати оптимальний руховий режим, повніше мобілізувати їх здібності. Урахування ступеня статевого дозрівання, фізичного розвитку, характеру адаптації до м’язової діяльності дає змогу, більшою мірою, . індивідуалізувати процес фізичного виховання студентів.
Використання інноваційних технологій фізичного виховання студентів на заняттях з фізичного виховання та в позаурочний час дає змогу викладачу виконувати одну з головних вимог як до сучасного заняття, так і взагалі до фізичного виховання студентів, а саме, у поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої компактності, динамічності, емоційності занять, які стимулюють активність та інтерес учнів до занять фізичними вправами .
Особливе місце в цьому виховному процесі приділяється викладачу фізичного виховання. Він один з перших, а інколи і єдиний є такою людиною для більшості студентів, який в змозі на високому професійному рівні допомогти їм у розвитку рухових здібностей, які забезпечують підготовку до вибору майбутньої професії. Він виховує всебічно-розвинену особистість, вчить гармонійно поєднувати духовне й фізичне удосконалення, усю манеру поведінки людини .
Ідея техноголізації навчання не є новою. Ще Я.А. Коменський відстоював техноголізацію, навчання стало механічним (тобто "технологічним"), прагнув відшукати такий порядок навчання, який неминуче призводив би до позитивних результатів.
Масове впровадження технологій навчання відбувається на початку 60-х рр. ХХ ст. і пов’язують з реформуванням спочатку американської, а згодом і європейської школи. Теоретичні та практичні аспекти реалізації технологічних підходів у навчанні відображено в наукових працях як вітчизняних учених (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Гализина, Ю. К. Бабанський, В. П. Безпалько, М. В. Кларін), так і закордонних (Дж. Керрол, Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, В. Коскареллі) учених.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність .
Заняття з фізичного виховання буде привабливішим, якщо викладач зуміє передати сутність упровадження інтерактивних технологій. Завдяки цьому можна по-новому вплинути на процес становлення особистості студента, підвищити його ефективність як на занятті з фізичного виховання, так і в позаурочний час, спрямувати його на фізичний розвиток дитини, на розвиток фізичних і психічних здібностей . Суть інтерактивного навчання – це активна взаємодія всіх студентів, це взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Організація цього навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільних проектів, вирішення проблем на основі аналізу різних ситуацій. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером студентського колективу. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя й громадянської активності в громадянському суспільстві й демократичній правовій державі на заняттях з будь-якого предмета програми. Заняття мають захоплювати студентів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу не емоції та свідомість студентів у значній мірі залежать від умінь і стилю роботи конкретного викладача.
Як результат власного досвіду необхідно зазначити, що за умов впровадження інтерактивних технологій навчання стає можливим розвиток підростаючої особистості, здатної визнавати й поважати цінності іншої людини; розвиток навичок спілкування та співпраці з іншими студентами; взаєморозуміння та взаємоповага до кожного індивідуума; виховання таких якостей, як толерантність, співчуття, доброзичливість і піклування, почуття солідарності й рівності; формування загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки; уміння об’єднуватися з іншими студентами групи задля розв’язання спільної проблеми; уміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності; усвідомлення особистої відповідальності.
Сьогодні існує соціальна потреба суспільства у створенні великомасштабного спортивно-оздоровчого руху. Він повинен бути спрямований на формування здорового способу життя підлітків із залученням до нього дорослого населення. І важливу роль у цьому повинна зіграти робота вчителя фізичного виховання.
В умовах підвищення рівня освіти, інформатизації суспільства зросла необхідність у підготовці якісно нових фахівців для системи фізичного виховання дітей. Суспільству потрібні люди з розвинутими інтелектуальними здібностями та високим рівнем загальної культури.
Нові підходи вимагають докорінного перегляду традиційних моделей виховання з акцентом на розвиток його гуманізуючих та культуростворюючих функцій. Комплексне використання інноваційних технологій та їх елементів, технологій інтерактивного навчання, індивідуалізації та оптимізації, особистісно - зорієнтованого підходу до навчання стимулюють інтерес підлітків та молоді до занять фізичною культурою. Стійкий інтерес у поєднанні з названими методами значно підвищують ефективність навчально-розвиваючого та навчально-виховного процесів з фізичного виховання. Інноваційний педагогічний процес – цілісний навчально-виховний процес, що відображає єдність і взаємозв’язок виховання та навчання, який характеризує спільну діяльність, співпрацею та спільною творчістю його суб’єктів, сприяючи найбільш повному розвитку й самореалізації особистості студента.
Список використаних джерел
1. Багінська О.В. До питання впровадження інтерактивних технологій в урок фізичної культури / Багінська О.В., Рябченко В.Г., Лещук Д.А. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 102. Т.1. Серія : педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – № 102. –С.63-65.
2. Денисенко Н. Особистісно-зорієнтоване навчання – у практику роботи вчителя фізичної культури / Н. Денисенко // Фізичне виховання в школі. – 2007. – №1. – С. 28–30
3. Носко М.О. Формування здорового способу життя: навчальний посібник / М.О. Носко, С.В. Грищенко, Ю.М.Носко. – К.: "МП Леся", 2013. – 160 с.
4. Плахотнюк Н.П. Структурно-функціональний аналіз інноваційної педагогічної діяльності як цілісної системи / Н.П. Плахотнюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 42. – С. 78–82
5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі