Григоренко С.В. МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Донизу

Григоренко С.В. МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 8:47 am

Григоренко Світлана Володимирівна
викладач фізики та математики, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, svitlanalovelove@mail.ru

МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Зміни, що відбуваються із суспільством, потребують іншого підходу до навчання дітей. Особистість студента, його здатність до самовизначення та самореалізації, до самостійного прийняття рішень та доведенню їх до виконання, до аналізу власної діяльності – саме це все виходить на перший план, коли ми говоримо про виконання соціального замовлення суспільства.
На сучасному етапі розвитку освіти велику увагу приділяють навичкам роботи дітей з комп’ютером, які вже називають навичками 21 століття. Вони орієнтують студентів на творчість, інноваційність, уміння критично мислити та вирішувати поставлені проблеми. Тому при викладанні слід все більш широко застосовувати інноваційні технології навчання, які допомагають розкривати потенціал студента та проявляти комунікативні навички. Зокрема, при узагальнені вивченого матеріалу доцільно використовувати проектну технологію, метод проектів, які є складовою Дальтон-технології. Яка спрямована на організацію пошукової діяльності та застосування здобутих знань й умінь на практиці.
Метод проектів - це такий спосіб навчання, при якому студент самим безпосереднім чином включений в активний пізнавальний процес; він самостійно формулює навчальну проблему, здійснює збір необхідної інформації, планує варіанти вирішення проблеми, робить висновки, аналізує свою діяльність, формуючи нове знання і отримуючи новий навчальний і життєвий досвід. Це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, що має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату цієї діяльності.
Ця технологія дозволяє студентам продемонструвати свій стиль мислення, свою індивідуальність та креативність, активізувати навчальну діяльність, сформувати позитивне ставлення до навчання.
Робота над проектом дозволяє підвищити інформаційну грамотність, медіа грамотність, грамотність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Проектна технологія відповідає сучасним поглядам на освіту та враховує державні стандарти загальної середньої освіти та сприяє широкому впровадженню педагогічних інновацій та нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес закладів освіти.
До обов'язкових структурних елементів належатимуть [1]:
• мета проекту
• результат (стаття, реферат, доповідь, відеоматеріали тощо);
• предмет інформаційного пошуку
• поетапність пошуку з визначенням результатів
• аналітична робота над зібраними фактами
• висновки
• корекція, у разі потреби подальший пошук інформації
• аналіз нових даних
• висновки
• оформлення результатів.
При опануванні педагогом методом проектів, необхідне, насамперед, розуміння того, що проекти можуть бути різними.
Типологія проектів, запропонована О. С. Полат [5], може бути умовно визначена за такими ознаками (рис.1).

Використання методу проектів у шкільній програмі переслідує наступні завдання:
• активізація пізнавальної діяльності;
• педагогічна підтримка інтелектуального розвитку учнів;
• формування навичок самостійного планування своєї діяльності;
• формування навичок роботи в команді;
• прищеплення навичок роботи з великими обсягами інформації, виділення головного;
• розширення кругозору учнів при підборі матеріалів [5].
Основні вимоги до проекту:
1.Необхідна наявність проблеми.
2. Обговорення рішень проблем учнями повинно вестися в реальних умовах або вкрай наближених до реальних.
3. Проект повинен бути завжди між наочним, залучати інтегровані знання учнів.
4. Виконання проекту починається з визначення виду продукту і форми презентації.
5. Кожен проект вимагає дослідницької роботи учнів.
6. Необхідний результат роботи. Це засіб, який розроблено учасниками проектної групи для вирішення поставленої проблеми.
7. На завершальному етапі потрібна презентація роботи.
Проект виправданий лише в тому випадку, коли в ньому передбачено:
• збір даних з використанням різних джерел і зіставлення спостережень за природними, фізичними та іншими явищами.
• порівняльне дослідження або вивчення подій, явищ, фактів, ефективності вирішення однієї проблеми для виявлення певної тенденції.
• спільна пізнавальна , творча або ігрова діяльність.
Проектна технологія передбачає реалізацію дій за чітким алгоритмом (схема 2 [3]) та наявність певної сукупності навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють учням самостійно вирішувати проблему з обов’язковим представленням результатів.

Схема 2
«Сходинки» проектної діяльності

Плюсами проектної діяльності є набуття вихованцями таких вмінь і навичок [2]:
– планувати свою роботу;
– використовувати багато джерел інформації;
– самостійно відбирати й накопичувати матеріал;
– аналізувати, зіставляти факти;
– аргументувати думку;
– приймати рішення;
– установлювати контакти;
– створювати кінцевий продукт (фільм, журнал, проект, сценарій);
– презентувати створене перед аудиторією;
– оцінювати себе і команду.
Таким чином, проектна діяльність [1]:
а) формує проектне творче мислення, поєднуючи різні види діяльності;
б) передбачає методи активного навчання, забезпечуючи повноцінний зв’язок теорії з практикою;
в) визначає способи «живої» діяльності, виступає механізмом впровадження компетентністно-орієнтованого підходу;
г) забезпечує адекватну реакцію освіти на зміни соціокультурного та інформаційно-технологічного середовища;
д) розробляє та впроваджує різновид інноваційних підходів;
е) розглядає важливі аспекти соціального проектування як одного з важливих напрямів життєвої практики учнів;
є) виступає засобом вивчення того чи іншого предмету;
ж) забезпечує технологію розв’язання завдань: від постановки мети – до кінцевого результату.
Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, оскільки:
1) необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач;
2) актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;
3) необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами;
4) значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.
Список використаних джерел
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид.2-ге, перероб., доп./ Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альма-матер).
2. Гольдріна І. Робота над тематичним проектом в процесі вивчення предметів гуманітарного та природничого циклів. Херсон: РІПО, 1999.
3. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти. Хмельницький - Кам’янець -Подільський, «Абетка-Нова», 2004.
4. Зайцева І.І. Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи. – Економіка в школах України, № 2 (39), лютий 2008 р., С. 2 – 6.
5. Проектна діяльність у школі. Сільська школа України. Бібліотека «Директор школи». К.: «Шкільний світ», 2007. - 128 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі