Бровко Л.В., Стеценко О.О. ГУРТКОВА РОБОТА – СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ

Донизу

Бровко Л.В., Стеценко О.О. ГУРТКОВА РОБОТА – СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 9:05 am

Бровко Лариса Василівна
викладач економічних дисциплін, викладач-методист, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії,
brovko-larisa@ukr.net
Стеценко Олена Олексіївна
викладач економічних дисциплін, викладач вищої категорії, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії,
brovkoelena.aleks@mail.ru

ГУРТКОВА РОБОТА – СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ

Головним завдання освіти сьогодні є розвиток особистості, її творча самореалізація та самовдосконалення. Щоб навчально-виховний процес був ефективний, його слід наповнити такою творчою діяльністю, яка б сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей студентів та пробуджувала в них прагнення цікаво та змістовно організовувати своє дозвілля. Багато в чому це залежить від системи позааудиторної роботи, яка проводиться у взаємозв’язку з навчальною роботою. Виховання гармонійно розвиненої особистості спонукає до використання можливостей позааудиторних форм навчання: факультативів, екскурсій, практикумів, клубів за інтересами, гуртків тощо.
Гурткова робота – це традиційна форма навчально-виховного процесу, яка при правильній організації дозволяє розкрити інтелектуальний та духовний потенціал молоді. Це форма роботи, яка задовольняє психологічну потребу в спілкуванні з товаришами, яка повинна бути зорієнтована на створення такого середовища, в якому студенти не лише опановують майбутню професію, але і середовища для розвитку творчої особистості, яка в майбутньому стане гарним, досвідченим спеціалістом, оволодіє знаннями про самоосвіту і саморозвиток. А також в повній мірі зможе використати набуті професійні знання на виробничій ниві.
Гурткова робота розвиває в студентів правильний світогляд, творче мислення, спостережливість, професіональний інтерес до праці, сприяє формуванню відповідних навичок із спеціальності, активізує пізнавальну діяльність, уміння застосовувати свої знання на практиці, прищеплює любов до професії, дає змогу студентам збагачувати програмний матеріал, розширювати пізнання із дисциплін, виявляти інтерес.
Таким чином, гурткова робота може бути дієвим засобом не тільки розширення і поглиблення знань студентів з певної дисципліни, але й для розвитку творчих здібностей використовувати свої надбання в розв’язанні професійних проблем, формування професійної майстерності.
У нашому коледжі завжди працювали гуртки різноманітної спрямованості. Але в останні роки ця робота не лише активізувалася, а й набрала оновленого напряму і змісту. З цією метою викладачами кафедри економічних дисциплін були засновані гуртки творчої молоді «Економіст», «Ерудит», «Фінансист».
Протягом десяти років в нашому навчальному закладі діє предметний гурток «Економіст». Гурток користується великою популярністю серед студентів коледжу.
Основна мета гуртка – надавати більш поглиблені знання в галузі економіки та підприємницької діяльності майбутніх спеціалістів, які своєю працею в майбутньому будуть зберігати і примножувати здобуття своїх батьків і Української держави.
Гурток починає свою роботу з початком навчального року і працює протягом усього навчального процесу. Керівники гуртків - творчі особистості, ентузіасти своєї справи, намагаються прищепити студентам любов до свого предмету в різних її втіленнях. Тематика заходів найрізноманітніша, обирається відповідно до актуального сьогодення. Тут і зустрічі з цікавими людьми, і екскурсії, і ділові та рольові ігри, і тренінги, і бесіди, і творчі роботи.
Робота гуртка починається з проведення вступної лекції, ознайомлення з планом роботи на рік. Під час роботи гуртка розглядається безліч актуальних питань економіки і проводяться практичні заняття.
Серед актуальних питань розглядаються:
- виробництво сільськогосподарської продукції та товарів переробки;
- основні показники фінансово-господарської діяльності с.г підприємств району та області;
- формування бюджетної сфери України;
- реформування сільськогосподарських підприємств;
- розвиток податкової політики України;
- розвиток аграрного ринку;
- фінансово-кредитна політика та страхування у сільській місцевості.
На практичних заняттях члени гуртка під керівництвом викладачів проводять розрахунки основних економічних показників діяльності господарств, аналізують їх, проводять розрахунки технологічних карт з метою придбання студентами умінь та навичок.
Серед семінарських занять, які впроваджуються на заняттях гуртка, найбільше запам’ятовуються заняття з теми: «Економічний розвиток району, області», «Із досвіду роботи передових господарств».
Учасники гуртка полюбляють проведення виїзних та пішохідних екскурсій до податкової адміністрації, банків, переробних підприємств, центру зайнятості, успішних підприємців району, передових сільськогосподарських підприємств. Часто запрошуються гості для проведення лекцій. Екскурсії дають унікальну можливість навчити гуртківців порівнювати, спостерігати, відшукувати незвичайне.
Особливе місце в гуртковій роботі займає індивідуальна робота студентів в написанні науково-дослідницьких, творчо-пошукових робіт. Науково-дослідницькі роботи спрямовані на розвиток наукового мислення, професійної майстерності студентів, виховання національної свідомості, економічного виховання. Науково-дослідницькі, творчо-пошукові роботи дозволяють не лише виявити здібності студентської молоді до наукової роботи, а й набути досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, об’єднують їх інтелектуальні здібності, розвивають дослідницькі вміння , творчий потенціал і на цій основі формують активну, компетентну, творчу особистість.
У науково-дослідницьких, творчо-пошукових роботах студенти проявляють свої знання з економіки, вміння самостійно опрацьовувати літературу, документи, вміння обґрунтовувати, аналізувати, логічно викладати матеріал. Найбільш вдалими роботи є такі: «Як подолати корупцію в Україні», «Стан та перспективи розвитку свинарства на Полтавщині», «Стан ринку праці та зайнятість населення на Полтавщині», «Стан та перспективи розвитку фермерства на Полтавщині», «Основні шляхи виходу українських підприємств з економічної кризи», «Біогаз як перспектива виходу України з енергетичної кризи» .
Значимим у науково-дослідницькій робі гуртка «Економіст» є проведення занять методом ділової гри («Спробуй свої сили в бізнесі», «Частування від інтелект-кафе «Економіст», «Моя майбутня професія», «Пані Економіка», Подорож в цікавий світ економіки», «Економічний турнір»), диспутів, конкурсів, написання рефератів, доповідей, складання кросвордів, упорядкування альбому гуртка, вечорів-відпочинку, економічних турнірів та ін.
При плануванні роботи гуртка використовуються такі документи, як кваліфікаційні довідники, технологічні карти, звіти передових господарств, первинні документи. Всі матеріали вивчаються і готуються керівниками гуртків та включаються у план роботи гуртка.
Традиційними формами роботи гуртків циклової комісії економічних дисциплін стали конкурси газет, презентацій, проведення усних журналів, вікторин, брейн-рингів, олімпіад, КВК, аукціонів, облікових спарингів, конференцій за підсумками навчальних та виробничої практики. При підготовці цих заходів студенти навчаються творчо мислити, знаходити правильні та оригінальні рішення поставлених завдань. Такі заходи пожвавлюють навчальний матеріал. Зазвичай проходять вони при максимальній активності розумової діяльності студентів. Позитивність таких заходів в тому, що студенти довго обговорюють підсумки заходу, уточнюють зміст завдань, які принесли їм радість перемоги або гіркоту поразки. Такі заходи – нестандартні. Примушують думати, аналізувати, бачити. Розумова активність студентів на таких заходах дає їм можливість пізнання, змушує хвилюватися, якщо виявляються прогалини в знаннях і спонукає зробити все, щоб покращити свої результати.
Перед керівниками гуртка стоять певні завдання: залучити студентів до пошукової і дослідницької роботи; навчити збирати необхідний матеріал, аналізувати його, робити висновки, вносити пропозиції; оформляти одержані результати рефератами; виступати з одержаними результатами на відкритому засіданні гуртка, конференції.
Для гурткової роботи неприпустимі шаблон, трафарет чи жорстка регламентація.
Звісно, існує орієнтована схема проведення заняття гуртка, яка має певні етапи: організаційний момент; повідомлення теми; обговорення теми; підведення підсумків заняття.
Однак, частіше засідання проходять за іншим планом, зокрема ті, що стосуються підготовки до якогось заходу: підсумкового засідання, конференції, конкурсу тощо.
Цілком очевидно, що традиційні форми проведення гурткової роботи вже не задовольняють потреб нашого часу. У сучасному інформаційному просторі молодь важко чимось здивувати. Але все ж дивувати треба. На кожному занятті гуртка, при підготовці до виховних заходів, викладачі намагаються створити умови для активного самовираження і самоствердження студента як творчої особистості.
Науково-обґрунтована і логічно побудована гурткова робота, що базується на розвитку інтересу до певного виду діяльності, є дійовим фактором формування всебічно розвиненої особистості.
У студентів завжди є вибір – відвідувати чи не відвідувати гурток, секцію. Кожен студент сам вирішую, чим зайнятися, що йому більше до вподоби, відповідає його інтересам і запитам. Однак, тут студент повинен чітко усвідомити, які заняття будуть найбільш корисними для інтелектуального і фізичного вдосконалення. Свої інтереси студент має співвідносити з потребами суспільства, мета якого – формування всебічно, гармонійно розвиненої особистості і повинен намагатися реалізувати цю мету сам. Надати допомогу мають педагоги.
У результаті зростання рівня матеріального добробуту членів суспільства практично кожна сім’я має телевізор, відео-аудіоапаратуру, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, спортивний інвентар та інше. Таким чином, створюються умови для всебічного розвитку студентів, відбувається «одомашнення» дозвілля, зниження творчої активності, що призводить до зменшення студентів, які відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами.
Все це ставить перед педагогічним колективом, батьками завдання щодо прищеплення студентам умінь і навичок самостійної організації вільного часу. Одним з головних завдань педагогів стає завдання допомогти студентській молоді усвідомити себе як особистість.
Таким чином, система гурткової роботи нашої комісії спрямована на те, щоб кожне заняття гуртка, кожний виховний захід, приносили студентам радість пізнання, сприяли самоутвердженню, інтелектуальному зростанню, виявленню неповторної індивідуальності кожного, зростанню потреби в творчості як життєвої необхідності.
Список використаних джерел
1. Ренейська Н.І. Розвиток творчих здібностей студентів у поза аудиторний час. Організація навчально-виховного процесу. Випуск 16. 2010.-с.379-283

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі