Шестопал О.В. СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З МАТЕМАТИКИ ЯК ФОРМА РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ КОЛЕДЖІ

Донизу

Шестопал О.В. СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З МАТЕМАТИКИ ЯК ФОРМА РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ КОЛЕДЖІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 9:14 am

Шестопал Оксана Василівна
викладач математики, спеціаліст, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, oksanashestopalpl@gmail.com

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК З МАТЕМАТИКИ ЯК ФОРМА РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ КОЛЕДЖІ

Студентський науковий гурток з математики «Математичний клондайк» Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії є осередком науково-дослідної роботи студентів за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки кваліфікованих фахівців спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Менеджмент».
Студентський науковий гурток з математики сприятиме врахуванню специфічних особливостей, характерних для математичних дисциплін, а саме: наявність теоретичної структури кожного курсу; розуміння, що математика побудована за строгими законами логіки й тому вимагає відповідно строгого логічного мислення, що розвивається в процесі вивчення математичних дисциплін; глибоке розуміння матеріалу математичних курсів обумовлюється їх практичним спрямуванням, через яке відбувається осмислення, усвідомлення теоретичних знань, професійна спрямованість тощо; абстрактний характер математики викликає психологічні труднощі для студентів у сприйманні й засвоєнні математичної інформації та в її використанні; різні психологічні особливості студентів вимагають диференційованого підходу, спрямованого на адаптацію методик навчання до особистісних властивостей студентів [1].
Студентський науковий гурток з математики створюється на цикловій комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності з метою розвитку і підвищення ефективності науково-дослідної роботи студентів відповідно до затвердженої керівництвом коледжу політики організації науково-дослідної роботи студентів шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.
Гурток створюється за ініціативою відповідної циклової комісії за тематикою її наукових досліджень. Кількість студентських гуртків з математики не обмежується.
Студентський науковий гурток з математики діє на постійній основі у формі засідань, на яких студенти готують і доповідають результати своїх наукових та пошукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.
Керує студентським науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів циклової комісії. Керівник студентського наукового гуртка обирається засіданням циклової комісії терміном на 3 роки.
Засідання студентського наукового гуртка проходять згідно з планом, складеним його керівником і затвердженим головою циклової комісії на початку кожного навчального року з періодичністю один-два рази на місяць.
Засідання студентського наукового гуртка з математики в коледжі носять дискусійний, полемічний характер за активної управлінської участі керівника наукового гуртка.
Підсумки роботи студентського наукового гуртка з математики оформляються протоколом, в якому зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з представлення наукової роботи на конкурс-огляд наукових робіт, підготовка доповідей на конференції тощо).
Робота студентського наукового гуртка з математики «Математичний клондайк» висвітлюється на сайті Математика в шоколаді: https://chocomath.jimdo.com/ (рис. 1):Рис. 1. Сторінка «Математичний гурток»

Наголосимо, що плануючи роботу гуртків, слід передбачити розширення практичних навичок і вмінь, якими студенти оволодівають у процесі навчання на заняттях. Для цього на заняттях гуртка студентам можна пропонувати практичні роботи з програмних тем геометрії та алгебри, ознайомлювати з роботою калькуляторів, комп'ютерів, планшетів, спеціальним програмним забезпеченням для навчання математики тощо. Викладач також повинен залучати студентів до самостійної творчої праці.
На засіданнях математичних гуртків можна також готувати студентів до участі в математичних олімпіадах різних рівнів (коледжівських, районних, міських, обласних та республіканських).
Слід зауважити, що ефективність роботи гуртка підвищується, якщо основний його склад буде постійним.
Організуючи математичний гурток, слід особливу увагу приділяти тим формам гурткових занять, що дають можливість більшості студентів виявити свою ініціативність і розраховані на активну роботу всіх членів гуртка.
Наведемо приклад практичної роботи студентського наукового гуртка з математики «Математичний клондайк»:
1. Виготовити стенд «Видатні математики» з біографічними даними та інформацією про значення їхньої наукової діяльності для розвитку світової науки.
2. Випустити 3 номери математичної газети «Математика в коледжі».
3. Провести математичний вечір на тему «Видатні жінки-математики».
4. Провести екскурсію на тему «Математика на березі річки».
5. Провести екскурсію, на якій показати практичне застосування математики в умовах місцевого промислового виробництва.
6. Організувати роботу щодо конструювання та виготовлення наочних посібників для кабінету математики.
Орієнтовна програма студентського наукового гуртка з математики для студентів І-ІІ курсів представлена на рисунку 2:Рис. 2. План роботи гуртка

Наприкінці відзначимо, що гурткова робота сприяє розвитку інформаційно-освітнього середовища коледжу, оскільки студенти-гуртківці під керівництвом викладача працюють над створенням різних видів електронних освітніх ресурсів (електронних посібників, глосаріїв, довідників, задачників з математики), активно співпрацюючи з Лабораторією по створенню електронних засобів навчання, яка функціонує на базі циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності коледжу [3]. Слід погодитися з Н. Кононец, що залучення студентів-гуртківців до створення електронних освітніх ресурсів уже давно стало популярним методом поглибленого вивчення дисциплін в аграрних коледжах [2].
Без сумніву, робота в гуртках допомагає студентам розвиватися і розкривати свій потенціал, досягти успіху і професійного росту. Більшість студентів, які беруть участь в наукових гуртках, виділяють наступні мотиви своєї діяльності: пізнавальний інтерес і прагнення до самореалізації. Пізнавальний інтерес в даному випадку допомагає саморозвитку, оскільки, займаючись в науковому гуртку, студент освоює нові сфери в дослідницькому і творчому житті, освоює не звичні для себе галузі [4].
Список використаних джерел
1. Галайко Ю. А. (2005). Психолого-педагогічні передумови навчання математичним дисциплінам студентів менеджерських спеціальностей. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. збірник наукових робіт. Вип. 23. Донецьк: Фірма ТЕАН. С. 35-39.
2. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
3. Кононец Н., Козаченко О. (2014). Діяльність лабораторії по створенню електронних засобів навчання в Аграрному коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії. Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація : матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції. Полтава : АКУП ПДАА. С. 29–33. URL: http://www.acup.poltava.ua/downloads/konferenciya/37.pdf
4. Худолій І. І., Саєнко О. В. (2014). Вплив предметних гуртків на освітню діяльність студентів. Фізика та астрономія. Методика викладання у сучасних умовах : матеріали наук.-метод. Інтернет-конференції. Полтава: АКУП ПДАА. С. 24–28. URL: http://acup.poltava.ua/files/Zbirnuk.pdf

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі