Павлюченко Л.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Донизу

Павлюченко Л.С. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:20 pm


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Підготовка та професійне вдосконалення педагогічних і науково-педагогічних працівників є важливою умовою модернізації освіти. Стрімким упровадженням комп’ютерних технологій у навчальний процес зумовлює його структурні, функціональні і змістові зрушення у проведенні контрольно-оцінювальної діяльності учнів, корегуючи процес дидактичних методів і змісту.
На сьогодні набуває актуальності складові професійної підготовки вчителів інформатики, які мають вирішувати завдання впровадження в освіту сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу. Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі відкривають унікальні можливості активізації процесу пізнання завдяки використанню новітніх програмних засобів навчання, контролю якості підготовки майбутнього вчителя інформатики.
На базі факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації розроблено дистанційні курси для перепідготовки та підготовки учителів із різних спеціальностей та факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова розроблено навчальний план та галузевий стандарт бакалаврської та магістерської підготовки за напрямом «6.040302 Інформатика» з додатковою спеціалізацією «Освітні вимірювання». Однією із дисциплін, що входять до циклу «Освітні вимірювання» є «Конструювання тестів», що є невід’ємною складовою навчального процесу дистанційної освіти. Вивчення цієї дисципліни сприяє підготовці майбутніх вчителів в галузі теорії та практики педагогічних вимірювань з використанням тестів. Майбутні вчителі учаться розрізняти контрольний матеріал за поставленими цілями використання результатів тестування, розуміти основні характеристики якості тестового матеріалу і можливості використовування комп’ютерних технологій при створенні тестів, проведенні і опрацюванні результатів тестування [2]. В курсі «Конструювання тестів» розглядаються такі питання:
• наука «тестологія»;
• переваги тестування перед іншими формами контрольно-оцінювальної діяльності;
• вимоги до завдань в тестовій формі;
• тести як інструмент педагогічних вимірювань;
• виникнення проблем на всіх етапах роботи пов’язаних зі складанням тестових завдань та їх апробацією;
• стандартизація тесту;
• критерії тесту;
• опрацювання, шкалювання, оцінювання і подання результатів тестування [2, с.163 ].
З урахуванням сучасних тенденцій необхідна якісно-нова підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності. Зокрема, це дозволить сформувати готовність майбутнього вчителя до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності. Готовність до такого виду діяльності формується в процесі професійного навчання на основі психолого - діагностичної мотивації. На сучасному етапі розвитку освіти тестовий контроль посідає особливе місце у розробленні та впровадженні у навчальний процес ефективних методів оцінювання досягнень учнів. Тестовий контроль має ряд переваг перед іншими методами контролю забезпечує:
• прозорість і гласність результатів контролю;
• об’єктивність і справедливість оцінки знань;
• стандартизованість тестових завдань;
• відсутність психометричного, емоційного впливу на учня;
• розвиток індивідуального підходу до навчання та самостійної роботи учнів;
• можливість контролю усього, а не вибірково пройденого матеріалу, та одночасного контролю багатьох учнів за короткий проміжок часу.
У сучасних технологій навчання важливим елементом є інструмент виміру навчання і його обов’язковим результатом. В умовах сучасної школи технологічним та об’єктивним інструментом виміру педагогічного процесу вважається тест, який забезпечує мобільний, загальний та систематичний контроль за перебігом навчання взагалі, та індивідуальний підхід до кожного учня.
За допомогою контрольно-оцінювальної діяльності визначають досягнення поставлених цілей, включаючи: контроль, оцінювання, перевірку, облік, накопичення статистичних даних та їх аналіз, виявлення динаміки освітніх змін, визначення цілей, уточнення освітніх програм, коригування процесу навчання, прогнозування подальшого розвитку подій, функцію діагностики засвоєння знань. В освіті використовують та вдосконалюють переважно традиційні форми контролю: усне опитування та письмову перевірку знань, які вже стали класичними. Той факт, що ці форми контролю знань використовуються тривалий час, безперечно, говорить про їх дієвість та результативність. Все разом із перевагами ці форми контролю мають і окремі недоліки. Ряд досліджень переконливо вказує на недостатній рівень надійності, валідності, репрезентативності, об’єктивності вимірювання та оцінювання знань при використанні лише класичних форм контролю, на відміну від тестів, які вимірюють певні якості із заданими параметрами.
Для вирішення цих завдань використовуємо для роботи навчальну платформу Мoodle (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) – це система управління навчанням, створення банку тестових завдань орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, підходить і для навчання, організації традиційних дистанційних курсів. Платформу Moodle можна встановити на будь-яку операційну систему (MS Windows, Unix, Linux). Використовуючи Moodle майбутній учитель може створити курс із свого навчального предмету, наповнюючи його вмістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, опитувальників. Дає додаткові можливості для створення тестових завдань, копіювати з інших систем, в яких раніше створювалися тести, вносити поправки, виставляти оцінки, також є можливість перегляду виставлених оцінок за пройдений тест і багато іншого.
За допомогою платформи Moodle можна створити нові тестові завдання, які складаються із:
• завдань;
• правил їхнього застосування;
• оцінок за виконання кожного завдання;
• рекомендацій з інтерпретації результатів тестування [1].
За результатами виконання учнями завдань, вчитель може здійснювати оцінювання та давати коментарі. Таким чином, Moodle є і центром створення навчального матеріалу і забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу. У професійній діяльності майбутнього вчителя інформатики необхідно забезпечити професійну спрямованість контрольно-оцінювальної діяльності усього навчального процесу в загальноосвітній середній школі, необхідно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для ефективної професійної діяльності, зокрема, контрольно-оцінювальної з використанням тестових технологій.
Сучасній школі потрібний учитель, який би міг оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Зокрема, враховувати особливості змісту нових навчальних програм та дидактико-методичних вимог до організації контрольно-оцінювальної діяльності учителів. Для удосконалення ефективності контролю, під час якого виявляють якість засвоєння знань, вимірюють її величину, присвоюють оцінку – є головною умовою підвищення якості навчально-виховного процесу, а значить і професійній підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації вчителів.

Список використаних джерел
1. Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управляння навчальними матеріалами MOODLE /В.П. Сергієнко, В.М.Франчук – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 58 с.
2. Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / О.В.Авраменко, Ю.О.Ковальчук, В.П.Сергієнко та ін.; за ред. О.В. Авраменко. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – Частина 2 - 400 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі