Худолій І.І. КОМП`ЮТЕРНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Донизу

Худолій І.І. КОМП`ЮТЕРНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:08 pm

Худолій Іван Іванович
голова  циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, hudoliy.ivan@gmail.com

КОМП`ЮТЕРНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Формування професійної компетентності – це комплексна проблема, яка вимагає міждисциплінарного підходу. Вирішальну роль у її вирішенні відіграє успішне психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, від якого, на наш погляд, великою мірою залежить ефективність підготовки молодих фахівців.
Одним із стратегічних напрямів реформування вітчизняної освіти є впровадження компетентнісного підходу, який підсилює практичну зорієнтованість освіти, її предметно-професійний аспект, підкреслює роль досвіду, умінь практично реалізувати знання, вирішувати завдання. Згідно з концепцією цього підходу кожен вид професійної діяльності вимагає наявності певних компетенцій, що забезпечують ефективну реалізацію саме цієї професійної діяльності суб’єктом праці. Тому в системі освіти відбувається поступовий перехід до професійних стандартів, що описуються в термінах професійних компетенцій. Реалізація компетентнісного підходу дає змогу привести професійну освіту у відповідність до потреб ринку праці, нових умов і перспектив, трансформувати цілі та зміст освіти у суб’єктивні надбання студентів.
Комп’ютерне тестування належить до адаптивної моделі педагогічного тестування та може використовуватись як засіб підвищення професійних компетентностей під час позааудиторної роботи студентів та підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін.
Ця модель спирається на класичну модель з урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а рівень підготовки тестованого із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді.
Комп`ютерний тестовий контроль знань для позааудиторної роботи  для формування професійних компетентностей студентів ІІ курсу зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” передбачає тестування з таких з дисциплін: «Інформаційна діяльність підприємства», «Інтернет - технології на підприємстві», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», «Основи алгоритмізації та програмування», «Офісні системи та електронний документообіг», «Основи охорони праці».Завдання у тестовій формі, за допомогою яких методом комп’ютерного тестування вимірюється рівень навчальних досягнень студентів, передбачають такі види:
1) завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованої кількості можливих;
2) завдання на встановлення відповідності;
3) завдання на встановлення послідовності;
4) завдання з короткою відповіддю.
Для оцінювання рівня знань випусників на І етапі комплексного державного екзамену з фахових дисциплін за допомогою контролюючих програм застосовується програма easyQuizzy зі створеними тестовими завданнями. Програма тестового контролю має простий та зрозумілий інтерфейс. Дозволяє використовувати комбінований варіант вибору правильної відповіді (від однієї до декількох правильних відповідей).
Пакет easyQuizzy – це проста і зручна програма для створення і редагування тестів перевірки знань. Кожен тест являє собою незалежну програму, яку достатньо скопіювати на будь-який комп'ютер і запустити, щоб почати тестування
У процесі тестування програмою буде поставлено студенту 60 запитань, які комп’ютер вибирає в довільній послідовності з переліку тестових запитань. Студент при роботі з програмою повинен вибрати варіант із правильною відповіддю. Час на виконання тесту є фіксованим і становить одну астрономічну годину. Оцінювання здійснюється за «зараховано» або «не зараховано», що вказані у критеріях оцінювання.
Після запуску програми з’являється діалогове вікно, що містить основну інформацію про тест і форму для введення прізвища студента.
Для проходження тесту потрібно ввести прізвище та і`мя натиснути кнопку «Почати тестування».
Після того як тестування було розпочато, з’являється вікно з тестами, в якому ми бачимо запитання та відповіді, також знизу ми маємо 3 кнопки: прийняти відповідь, пропустити та повернутись.
Якщо студент визначився з відповіддю він натискає кнопку «Прийняти відповідь», якщо ж вагається з правильною відповіддю то він може перейти на наступне питання натиснувши кнопку «Пропустить», для повернення до пропущеного питання натикається кнопка «Повернуться». Також справа внизу студент може бачити скільки залишилося часу на проходження тестування.
Після закінчення студентом тестування відкривається та утримується від закриття (час утримання можна налаштувати) вікно результатів проходження тесту. У цьому вікні можна проглянути вірні питання і відповіді, а також протокол тестування.
Протокол тестування можна зберегти у файл або роздрукувати на принтері.
Критерії оцінювання результатів комплексного державного екзамену з фахових дисциплін І етапу  «Комп’ютерне тестування» (з дисциплін Інформаційна діяльність підприємства, Інтернет - технології на підприємстві, Інформаційні системи та технології на підприємстві, Основи алгоритмізації та програмування, Офісні системи та електронний документообіг, Основи охорони праці).
Оцінювання результатів комп’ютерного тестування комплексного державного екзамену з фахових дисциплін відбувається автоматично програмою easyQuizzy за такими загальними критеріями:

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ОЦІНКА
Від 55 до 60 (понад 90%) ВІДМІННО
Від 46 до 54 (76-90%) ДОБРЕ
Від 31 до 45 (52-75%) ЗАДОВІЛЬНО
Менше 31 (менше 52%) НЕЗАДОВІЛЬНО

Наприкінці відзначимо, що розроблений тестовий контроль знань є складовою змістового блоку науково-методичного забезпечення ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів, а також частиною дистанційних курсів з вище зазначених дисциплін в Коледжі управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії [1]. Загалом, тестування можна використовувати на різних етапах навчального процесу. Такий вид контролю знань успішно може використовуватися як для оцінки вхідного, так і для вихідного рівня знань, комп’ютерні технології навчання дають можливість використовувати тестування на підсумкових модульних контролях, що дає змогу скоротити час на оцінювання знань і можливість його подальшого ефективного використання [2].
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
2. Саєнко М. (2017). Використання інформаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА. С. 76-79. URL: http://acup.poltava.ua/?page_id=1942

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі