Федусов В.О. РОЛЬ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Донизу

Федусов В.О. РОЛЬ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 1:21 pm

Федусов Віталій Олегович
студент механіко-машинобудівного факультету, ДВНЗ «Криворізький націо-нальний університет», olferadio@gmail.com

РОЛЬ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Спілкування людей здійснюється в декількох сферах, а саме: родинній, соціальній, психологічній, навчально-професійній. Кожна сфера має свої правила та закони мовного спілкування, які повинна опановувати сучасна молодь у процесі навчання та виховання.
Поняття «мова» та «професія» дуже тісно взаємопов’язані, оскільки покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих соціальних груп та кожної людини зокрема. Володіння мовою професії – це вільне володіння лексичним складом певної професії, дотримання лексичних, орфоепічних, стилістичних, граматичних норм професійного спілкування. Знання мови професії підвищує ефективність праці, продуктивність виробництва, надає можливість спеціалістові певної галузі правильно виконувати складні прак-тичні завдання, вести діалоги, створювати монологи, керувати системою мо-вленнєвих комунікацій у межах своєї компетенції, пізнавати закономірності й тенденції, що виявляються у сфері усного й писемного професійного мовлен-ня. Слово є одним із інструментів професійної діяльності педагогів, менедже-рів, журналістів, лікарів, архітекторів тощо.
Будь-яка професійна діяльність потребує певних мовно-комунікативних умінь та навичок. Під час пошуку роботи необхідно вміти складати резюме, автобіографію, писати електронні листи, брати участь у співбесідах, запов-нювати бланки.
Згодом знадобляться вміння оформлювати ділову документацію, брати участь у засіданнях, ділових зустрічах, бізнес-ланчах, переговорах, виступа-ти з доповідями, писати протоколи засідань, готувати звіти, укладати угоди, обговорювати контракти тощо.
Наявність великої кількості термінів не повинна лякати майбутнього спеціаліста. Молодий фахівець повинен усвідомлювати, що від його уміння грамотно й по-сучасному спілкуватися з діловими партнерами (за допомо-гою ділових документів, телефонних переговорів, зустрічей, нарад тощо) за-лежатиме встановлення офіційних, службових, ділових, партнерських конта-ктів, налагоджуватимуться його приватні стосунки з людьми.
Мова професійного спілкування є підсистемою сучасної літературної мови, якою послуговуються переважно представники певної професії. Голов-на ознака мови професійного спілкування – наявність термінології, прита-манної тій чи іншій професії, та професіоналізмів. Крім того, ця мова має де-які особливості в словотворі й граматиці, відрізняється від інших професій-них мов своєю лексико-семантичною системою. Професійні мови неоднорід-ні, мають різні моделі, наприклад, професійна мова техніки: мова науки (мо-ва теорії, спеціальна термінологія), мова виробництва (цехова мова, профе-сійна розмовна мова, власне виробнича мова, спеціалізована за дрібними га-лузями).
Головним завданням мови професійного спілкування є забезпечення професійної діяльності.
Функціонує ця мова переважно в усній формі, послуговуються нею як у офіційних, так і неофіційних умовах спілкування. Характерна ознака мови професійного спілкування – діалогічність. Професійній мові властиві певні комунікативні властивості: абстрагованість, логічність, точність, ясність, об’єктивність.
На функціонуванні мови професійного спілкування позначається неод-норідність спілкування між фахівцями (однодисциплінарне, різнодисциплі-нарне). Поширеним є спілкування між фахівцем і нефахівцем, приклад чого – науково-популярні видання, інструкції з експлуатації.
Фахівцем з великої літери можна вважати ту людину, яка не лише во-лодіє високою кваліфікацією, а є духовно багатою, творчою особистістю. Формування такого фахівця дедалі більше пов`язується з глибоким опану-ванням української мови професійного спілкування.
Саме мова є таким засобом спілкування, а професія – інформаційним матеріалом, який використовуємо для розв’язання важливих проблем виро-бничого, економічного, господарського життя завдяки доречному, умілому, правильному виборові мовленнєвих одиниць.
Список використаних джерел
1. https://studopedia.org
2. https://studfiles.net
3. https://www.dilovamova.com

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі