Горда Т.М. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Донизу

Горда Т.М. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:32 pm

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Зміст навчальної програми з фізики рівня стандарту спрямовано на вивчення фізики як елементу загальнолюдської культури і на формування світоглядних уявлень про картину світу.
Програму обов’язкових результатів навчання фізики (рівень стандарту) орієнтовано головним чином на світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей перебігу фізичних явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного знання у житті людини й суспільному розвитку.
Але ключовою ознакою фізичної, як і загальної середньої освіти загалом є компетентнісний підхід до навчання.
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення студентів у різні види активної навчально-пізнавальної діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична її спрямованість на їх використання.
Яким же чином це реалізується на заняттях фізики у Полтавському політехнічному коледжі НТУ «ХПІ»?
1) Ефективним засобом формування предметної компетентності студентів у процесі навчання фізики є навчальні проекти, які вже тривалий час впроваджуються в практику в нашому коледжі.
До речі, цей вид діяльності вперше увійшов до програми з фізики як обов’язковий саме на 2016-2017 н.р.
2) Досвідом практичної діяльності в галузі здобуття фактів та їхнього попереднього узагальнення на рівні емпіричних уявлень, понять і законів студенти оволодівають завдяки навчальному фізичному експерименту. Саме через навчальний фізичний експеримент найефективніше здійснюється діяльнісний підхід до навчання фізики, оскільки він забезпечує формування в студентів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту.
У навчанні він реалізується у формі демонстраційного й фронтального експерименту, лабораторних робіт.

3) Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики є розв’язування фізичних задач.
Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичного знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації студентів до навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі формування нових знань студентів, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень студентів тощо.
Для розв’язування задачі студент повинен бачити її умову (на слух сприймати важко). А це означає, що для кожної навчальної групи повинна бути необхідна кількість підручників, а краще – збірників задач. Тому постає потреба у створенні навчальних посібників, які б задовольняли всі вимоги навчання фізики.
Мною розроблено по кожній темі навчальні посібники, але я звертаю вашу увагу на посібник «Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації»
Складовими частинами посібника є: методичні вказівки до розв’язування задач з різних тем та індивідуальні завдання для кожного студента різного рівня складності.
Треба відмітити, що в умовах особистісно орієнтованого навчання важливо здійснювати відповідний добір фізичних задач, який враховував би пізнавальні можливості й нахили студентів, рівень їхньої готовності до такої діяльності, розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх потреб.
За вимогами компетентнісного підходу підібрані задачі наближені до реальних умов життєдіяльності людини, щоб студенти розв’язуючи їх, могли добирати факти й знання із різних розділів фізики і суміжних наук для пояснення явищ.
Уміння та навички, набуті при розв’язуванні фізичних задач, обов’язково стануть у пригоді при вивченні технічних дисциплін на старших курсах, подальшій практичній роботі, навіть, якщо вона не буде пов’язана з фізикою.
Таким чином, компетентнісний метод на заняттях фізики передбачає вміння студентів будувати фізичну модель та інтерпретувати отримані результати, вміння застосовувати одержані знання в реальному житті, а також проводити експерименти з фізичними явищами та процесами.

Список використаних джерел:
1 Фізика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти (Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти як навчальну програму для студентів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації від 16.08.10. № 1.4/18 – 3268).-с.43

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі