Сліпенко В.О. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Донизу

Сліпенко В.О. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:34 pm

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Перехід до різнорівневої системи підготовки на сучасному етапі диктує необхідність зміни підходів до змісту освітнього процесу, створення нових форм його методичного забезпечення, так само як і усвідомлення ролі викладача в інноваційній парадигмі особистісно-орієнтованого, творчого навчання. Різноманіття методів і способів оволодіння англійською мовою у вищому навчальному закладі призводить до необхідності раціонального вибору одного з них або оптимального поєднання взаємодоповнюючих методів та технологій, що спричиняє узагальнення знань про методи і прийоми організації іншомовного спілкування.
На даний момент інтенсивне навчання іноземних мов, зокрема англійської, реалізується в різних розвинених і діючих методичних системах. Це обумовлено різноманіттям конкретних цілей навчання іноземної мови, різного контингенту учнів, а також різноманіттям умов навчання. Лінгвосоціокультурний підхід притаманний практично всім закордонним мовним школам. Комунікативним підходом керуються британські та американські мовні школи Bell International, OISE, St. Giles International, Rennert Bilingual, NESE. Інтенсивний метод призначений для ділових людей, які передбачають за короткий термін опанувати конкретні мовні навички. Найчастіше інтенсивного курсу достатньо для використання мови у професійній області: в діловому листуванні, при проведенні презентацій і телефонних переговорів, складанні комерційних пропозицій. “Прямий” (Direct) метод відомий як метод Берліца, основний принцип полягає в повному виключенні рідної мови студента з процесу навчання, мета – навчити студента думати англійською мовою. Діловий (діяльнісний) підхід передбачає вивчення іноземної мови в поєднанні з практикою спілкування в професійній області. таку можливість надають мовні школи Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско, Торонто та інших світових бізнес-центрів [1].
Формування певного рівня іншомовної професійної комунікативної компетенції – актуальна і дієва основа для подальшого іншомовного професійно орієнтованого спілкування випускників вузу. Однак необхідно враховувати, що при навчанні англійської мови за професійним спрямуванням різні функції мови та способи її застосування не можуть мати рівнозначну цінність. Поряд з інструментальною (проста передача інформації), регулятивною (регулювання діяльності), особисто-емоційною та художньою (рольові ігри образність мови) найбільшу цінність мають евристична (вираження свого розуміння), соціальна (спілкування поза свого вузького кола) й інформаційно-наукова, аналітична, довідкова функції мови.
Метод кейсів, який завоював провідні позиції в сучасній практиці навчання за кордоном, розвиваючи володіння цими мовними функціями, дає можливість опановувати знаннями спеціальності на іноземній (англійській) мові, підвищувати рівень своєї професійної компетентності та самооцінки. При цьому раніше використані в методиці цілі навчання: комунікативна установка, мовна мета, ментальна і виховна цілі та ін., залишаються актуальними. Провідна роль в теоретичній розробці методу і практичному його застосуванні належить П. Даффу (P. Duff), С. Фолтісу (C. Faltis) Дж. Хіпу (J. Heap) [2].
“Метод кейсів” (англ. Сase method, кейс-метод, кейс-стаді Case-study, метод конкретних ситуацій), – техніка навчання, що використовує опис реальних (економічних, соціальних і бізнес ситуацій). Застосування кейс-методу на заняттях з англійської мови у професійній середовищі переслідує дві взаємодоповнюючі мети, а саме: подальше вдосконалення комунікативної компетенції (лінгвістичної і соціокультурної) та формування професійних якостей учнів. Знайомство з кейсом (читання професійно спрямованого тексту, в якому сформульована задача за фахом, в оригіналі або з невеликими скороченнями і незначною адаптацією, і подальший переказ), самостійний пошук рішення (внутрішнє монологічне мовлення англійською мовою), процес аналізу ситуації під час заняття (монологічне і діалогічне мовлення, підготовлене та спонтанне, також англійською мовою) – все це приклади комунікативних завдань.
Аудиторне спілкування, пов'язане з роботою над кейсом, якому притаманні суперечка, дискусія, аргументація, опис, порівняння, переконання і інші мовні акти, тренує навик вироблення правильної стратегії мовної поведінки, дотримання норм і правил англомовного спілкування. Коментарі студентів за змістом кейса оцінюються викладачем по наступним навичкам: аналітичний, управлінський, навик прийняття рішення, навик міжособистісного спілкування, творчий підхід, навик усного та письмового спілкування англійською мовою (лексико-граматичний аспект). Тому метод кейсів включає одночасно і особливий вид навчального матеріалу і особливі способи його використання в навчальній практиці англійської мови.
Кейс-метод на заняттях з англійської мови рекомендується застосовувати в групах, що мають певний запас знань за фахом і достатній рівень володіння іноземною мовою. Крім того, будучи складним і ефективним методом навчання, кейс-метод не є універсальним і ефективним тільки в поєднанні з іншими методами навчання іноземних мов, тому що сам по собі не закладає обов'язкового нормативного знання мови. Проте використання кейс-методу у вивченні англійської мови підвищує рівень знання іноземної мови в цілому. До того ж, метод розвиває творче мислення; навички проведення презентації; вміння вести дискусію, аргументувати відповіді; удосконалює навички професійного читання іноземною мовою і обробки інформації; вчить працювати в команді та виробляти колективне рішення. В умовах інтерактивного навчання у студентів посилюється почуття особистісної включеності в освітній процес і формується відповідальність за власні освітні результати. Дискусія, аналіз реальних ситуацій, мозковий штурм, ділова гра, проектне завдання ведуть до створення сприятливої психологічної атмосфери на занятті, до посилення мовної та інтелектуальної активності учнів, підвищують їх почуття впевненості в собі і створюють смисловий контекст комунікацій.
Отже, педагогічний потенціал інноваційного методу кейсів значно продуктивніший педагогічного потенціалу традиційних методів навчання. Метод кейсів – виключно ефективний інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до вирішення практичних завдань. Проблема впровадження методу кейсів в практику вищої професійної освіти нині є досить актуальною, що зумовлено загальною спрямованістю розвитку освіти, орієнтацією не стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування професійної компетентності, умінь і навичок розумової діяльності, розвиток здібностей особистості.

Список використаних джерел
1. Patricia A. Case study research in applied linguistics / A. Patricia // N. Y.: Lawrence Erlbaum. – 2008. – 233 p.
2. Faltis C. Case study methods in researching language and education / C. Faltis // Encyclopedia of Language and Education.: Research Methods in Language and Education N.H. Hornberger, D. Corson (Eds.). Dordrecht. – Boston; London: Kluwer Academic Publishers. – 1997. – Vol. 8 – Р. 125–127.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі