Беркут К.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Донизу

Беркут К.В. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:39 pm

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) охоплюють різні сфери діяльності людини. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі-Інтернет. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.
Ми живемо в часи, коли англійська мова набула глобального спілкування. Людина, що входить на рівень міжнародного і міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і навичками виразу своїх думок англійською мовою. Комунікація, таким чином, виходить на найважливіше місце. Але вільне спілкування, у свою чергу, потребує зацікавленості. Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає студентів до вивчення найскладніших завдань з іноземної мови.
Інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) – це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.
Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання ІКТ у навчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Бикова, Я.В. Булахова, В.Ф. Заболотного, Г.О. Козлакова. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е.С., Новиков С.У., Цвєткова Л.А. та багато інших.
Сьогодні увагу дослідників привертають різні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Так, проблемам використання ІКТ з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів присвячено дослідження Н. Бойко та А. Байраківського, які зазначають, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес сприяє повнішому оволодінню студентами системою знань та вмінь, розвиває творчу спрямованість пізнавальної діяльності студентів, допомагає формуванню відповідних професійних і особистісних якостей [1; 1].
Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у розвитку інформаційного суспільства. Мультимедійні засоби навчання за Гончаренко С.У. – це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Мультимедійні системи надають користувачеві персонального комп’ютера такі види інформації: текст; зображення; анімаційні картинки; аудіо коментарі; цифрове відео [2, 298].
Застосування комп’ютерів на заняттях англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється. Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між студентом і викладачем. Комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх студентів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи зі студентами.
Однак не варто забувати, що при роботі з сучасними ІКТ змінюється і роль викладача, основними задачами якого стає підтримка та розвиток особистості студентів. Стосунки у такій ситуації повинні будуватися на принципах співпраці та спільної творчості. Перевага віддається роботі в невеликих групах, без жорсткого контролю з боку викладача. Найкращі результати досягаються за рахунок можливості студентів самим обрати тему для обговорення, а не беззаперечно слідувати вказівкам викладача. Необхідне збільшення обсягу творчих робіт пошукового та дослідницького характеру, що підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної мови і сприяє розвитку комунікативної культури [4, 156]. .
Отже, використання нових сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов розширює рамки освітнього процесу, підвищує його практичну спрямованість, сприяє підвищенню мотивації, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей студентів. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання.
Таким чином, використання ІКТ у процесі викладання іноземних мов:
• зацікавлює студентів, розвиває їх пізнавальну активність;
• підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної мови;
• встановлює активну взаємодію між студентами і викладачем;
• значно розширює та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов у ВНЗ;
• надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів (комп’ютерне подання мовного матеріалу на основі художньої літератури, статей, матеріалів інформаційних сайтів; робота зі словником та ін.);
• залучає студентів до самостійного пошуку шляхів та варіантів дії у різноманітних ситуаціях, що потребують використання комунікативних компетентностей;
• формує навички пошуку та розуміння професійно-спрямованої інформації, що надається іноземною мовою.

Список використаних джерел:
1. Авер’янова Н. Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. – 2001. – №2.– С. 33.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене і виправлене – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 522 c.
3. Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”/В.Ф. Заболотний . – Київ. – 2010. – 38 c.
4. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль. – К. : Вид. центр НЛУ, 2009. – 380 c.
5. Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах./ Г.А.Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка – 2011. - №4. – С. 134 – 138.Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок

- Подібні теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі