Бровко Л.В., Єременко Н.С. БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ – РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ ДВОХ ПЕДАГОГІВ

Донизу

Бровко Л.В., Єременко Н.С. БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ – РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ ДВОХ ПЕДАГОГІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 12:45 pm

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ – РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ ДВОХ ПЕДАГОГІВ

Методика викладання переживає складний період: відбувається перебудова загальноосвітньої підготовки студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, створюються нові концепції освіти, стандарти. Гостро постає питання методичної майстерності викладача, здатного творчо підходити до організації навчального процесу, здійснювати перехід від методів запам’ятовування до методів розвитку мислення і творчості.
З усіх завдань, що стоять перед навчальним закладом, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Тому дуже важливо викликати у студентів інтерес до навчальної дисципліни, перетворити аудиторію із пасивних спостерігачів в активних учасників заняття. Вирішити це важливе завдання можна лише у тому випадку, якщо викладач у своїй роботі використовує активні форми та методи навчання, формуючи навички та інтерес до самостійної роботи у студентів. Одним із шляхів активізації навчальної діяльності є проведення інтегрованих занять за інноваційними технологіями. Це дає можливість забезпечити взаємопроникнення наук, синтезувати їх в цілісну систему; об’єднати знання й уміння з різних галузей наук у єдину наукову картину світу; використати нові методи та прийоми активізації діяльності, залучаючи студентів не тільки до участі у проведенні, але й у підготовці заняття.
Сьогодні змінюється роль викладача: від інформативної ролі до ролі керуючої та стимулюючої. Завдання педагога – навчити студентів вчитися. Метою педагога на сучасному етапі є формування нового інтерактивного способу мислення у майбутніх молодших спеціалістів.
Одним із зразків інтеграції двох галузей знань є бінарне заняття. Бінарне заняття – це заняття, яке побудоване на тісних міждисциплінарних зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін [1].
Бінарне заняття – результат співпраці двох педагогів, яка переростає у
творчий процес студентів та формує в них креативну компетентність, оскільки вивчення деякої проблеми на межі двох дисциплін є завжди цікавим та пізнавальним. Метою проведення бінарного заняття є створення умов практичного застосування знань, умінь та навичок з обраних дисциплін.
Бінарне заняття побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін, кожен із яких
повинен досягнути своєї дидактичної мети. Бінарне заняття передбачає ретельної підготовки. Тому, ще на початку семестру при складанні робочої навчальної програми викладачі з’ясовують можливості для інтегрування, аналізуючи структуру та зміст навчальних дисциплін, визначають розділи, теми, питання з програми, які близькі за змістом або метою використання, враховують рівень підготовки студентів, щоб передбачити можливі види і способи їх участі у підготовці та проведенні бінарного заняття. Плануються основні методи та засоби навчальної діяльності, розробляється комплекс навчально-методичного забезпечення заняття. З досвіду проведення бінарного заняття бачимо, що надзвичайно ефективним є проведення презентації з теми заняття, використання опорних конспектів, опорних схем, таблиць, карток, навчальних відеофільмів. Якщо для проведення традиційного заняття переважає в основному підготовка викладачів, то до підготовки бінарного заняття залучаються студенти.
Для проведення бінарного заняття готуються два викладачі, при складанні конспекту заняття слід чітко розподілити кількість часу, яка відводиться кожному педагогу і строго дотримуватися даного регламенту. Слід звернути особливу увагу на організацію інтегрованого заняття: ретельно продумати розташування необхідного обладнання, щоб не відволікатися на його пошуки або розвішування під час заняття; продумати форми організації практичної роботи студентів і розставити відповідно столи; заздалегідь розкласти на столах необхідний роздатковий і робочий матеріал. Все це потрібно для більш раціонального використання часу, відведеного на заняття.
В той же час маємо пам’ятати, що не потрібно об’єднувати всі дисципліни в одне ціле, так як вони втрачають свою індивідуальність. Тому бінарні заняття слід проводити періодично, щоб студенти побачили взаємозв’язок між навчальними дисциплінами і зрозуміли, що знання в одній дисципліні полегшує розуміння процесів, що вивчаються в інших областях. Використання бінарних занять здійснюється для систематизації знань, а також для того, щоб показати цілісність світу та паралельність дисциплін, що є важливим етапом формування студентського мислення.
Серед основних переваг бінарних занять над традиційними варто відмітити наступні:
1. Професійні знання майбутніх фахівців формуються в комплексі, тоді як розрізнене вивчення дисциплін не дає уявлення про цілісне явище, розбиваючи його на розрізнені фрагменти.
2. Форма проведення бінарного заняття цікава і нестандартна. Використання різних видів діяльності на практичному занятті дає можливість викладачам підтримувати увагу студентів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючий ефект навчання.
3. Бінарні заняття підвищують потенціал студентів, ведуть до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.
4. Бінарні заняття дають можливість самореалізовуватися у творчому
процесі як викладачам, так і студентам, сприяють формуванню їх професійних компетентностей.
Використання у своїй професійній діяльності занять такого типу дозволяє краще застосовувати програмний матеріал, сприяє систематизації та інтенсифікації начально-виховної діяльності.
Наведемо приклад планування лекційного заняття з дисципліни «Економіка підприємства» та «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів ІІ курсу спеціальності «Організація виробництва», проведеного у коледжі.
Тема заняття: Інтенсивна технологія вирощування картоплі та економіка картоплярства в Україні.
Вид заняття: Інтегрована лекція з елементами бесіди, показу.
Мета заняття:
Навчальна – сформувати поняття про технологію вирощування картоплі та охарактеризувати її економічні показники.
Розвиваюча - розвивати діловитість, старанність, любов до природи та землі. Мотивувати необхідність і важливість знань. Розвивати вміння виділяти головне в економічній інформації.
Виховна - виховувати зацікавленість до теми, показати її зв'язок із життям і діяльністю людини, промисловістю та сільським господарством. Виховувати повагу до обраної професії.
Мета відкритого заняття: показати методику проведення бінарного заняття за допомогою впровадження нових технологій подачі навчального матеріалу. Розкрити позитивні якості випереджаючого навчання та інтерактивних технологій.
Тип заняття: повідомлення і засвоєння нових знань.
Методи заняття: Поточний контроль знань (бліц-вікторина, тестовий контроль), словесний (бесіда, розповідь), самостійна робота пізнавального типу, мультимедійний, випереджаюче навчання.
Міжпредметні зв’язки: Землеробство, ботаніка, агрохімія, екологія, статистика.
Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, екран, комп’ютер, презентація, відеофільм, зразки картоплі, муляж квітки картоплі.
СТРУКТУРА І ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Організаційний момент (1-2хв)
• Взаємне привітання викладачів і студентів
• Інформація про відсутніх, запис в журналі
• Перевірка підготовки студентів і аудиторії до заняття
• Психоемоційний настрій
Зібрати разом – це початок,
Тримати разом – це прогрес.
Працювати разом – це успіх
(Генрі Форд)
Бажаємо гарного успіху і творчого натхнення.
2. Актуалізація опорних знань і вмінь студентів (5-7хв)
• Бліц-вікторина
• Тестовий контроль (5 варіантів з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» і 5 варіантів з дисципліни «Економіка підприємства»
3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності (5 хв)
Щоб отримати чітку уяву про тему заняття, важливість і значення культури, яка вивчається, пропонується гра-загадка:
Мене варять, мене труть,
Пироги з мене печуть.
Відгадайте хто ж я є,
Скажіть ім'я ви моє ? (картопля).
Студенти отримали випереджувальне завдання: провести дослідження з питання походження та поширення культури.
Повідомлення студента – історична довідка.
Демонстрація страв з картоплі та читання власного вірша студентки про картоплю.
4. Вивчення нового матеріалу (60хв)
Повідомлення теми і мети заняття.
1. Народногосподарське значення, розвиток і розміщення картоплі (супроводжується показом ілюстративного матеріалу у вигляді схем, діаграм).
2. Морфологічна і біологічна характеристика культури. Сорти картоплі (супроводжується показом зразків картоплі різних сортів, муляжа квітки картоплі).
3. Технологія вирощування картоплі (супроводжується демонстрацією фрагменту відеофільму «Технологія вирощування картоплі»).
4. Економічна ефективність виробництва картоплі та напрями її підвищення.
5. Узагальнення та систематизація знань (3хв.)
• Випереджаюче навчання «Усна народна творчість про картоплю» (підготували студенти заздалегідь).
• Вікторина
- Де батьківщина картоплі?(В Чилі у Південній Америці)
- Коли картопля потрапила в Росію? (У 1698 р.)
- В якій країні, і в якому році картоплі поставлений пам'ятник?(У Румунії, у 1769 році)
- Які сорти картоплі ви знаєте?
- Як називали картоплю в Росії? («Чортове яблуко»)
- Які речовини виробляють з картоплі?(Крохмаль, патоку, спирт)
6. Рефлексивно–оцінювальний етап (2хв.)
Прес-реліз:
- Що було найцікавішого на занятті?
- Де можна застосувати здобуті сьогодні знання?
- Як ви гадаєте, чи розкрита суть проблеми, поставленої на занятті?
Аналіз і оцінка результатів діяльності.
7. Домашнє завдання (1хв)
8. Підсумок заняття.
Спостереження та власний педагогічний досвід дозволяють стверджувати, що інтегроване заняття, що об’єднує діяльність викладачів різних дисциплін, значною мірою активізує навчальний процес, сприяє встановленню дієвих міжпредметних зв’язків. Головна перевага інтеграції в навчанні – це створення передумов для формування не вузько інформованого фахівця, а творчої особистості, яка цілісно сприймає світ і здатна активно діяти в соціальній та професійній сфері.

Список використаних джерел:
1. Акуліна О. Інтегроване заняття – одна з форм нових інформаційних технологій / О. Акуліна // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2002. ‒ №1. – с. 3-7.
2. Кононец Н. Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. Кононец // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 9 – Ч. 1. – с. 80-86.
3. Подозьорова А.В. Інтегровані та бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх молодших спеціалістів під час
природничої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації / А.В. Подозьорова, Т.О. Литвиненко // Інформаційні технології в освіті та виробництві. – 2013. –Вип. 3. – с. 212-218.Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі