Кобеляцький Д.В. ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Донизу

Кобеляцький Д.В. ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:07 pm

ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Термін (від латин. terminus – межа, кінець) – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини. Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію. Виокремлюють такі основні групи термінологічної лексики: математичну (ділене, дільник, косинус, логарифм, частка), фізичну (молекула, коливання, статика, індукція), мовознавчу (фонема, афікс, парадигма, синтаксис, метатеза), літературознавчу (лейтмотив, верлібр, хорей, сюоїсет, фабула, анапест), філософську (діалектика, гносеологія, абсолют, апріорі, інтенція), фінансову (банк, кредит, лізинг, баланс), хімічну (кисень, іонізація, оксиди, хімічна реакція), біологічну (рецептор, клітина, гомеостаз, мезодерма), музичну (октава, квінтет, акорд, гармоніка), спортивну (ферзевий гамбіт, гросмейстер, аут, тайм, сет, раунд) тощо. Серед системи термінів кожної галузі вирізняють дві складові – термінологію й терміносистему.
Термінологія – 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство), 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та інші термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.
Галузеві термінології, тобто сукупність термінів конкретних галузей, називають терміносистемами, або термінологічними системами.
Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків , які надають сукупності термінів системного характеру:
- логічними (якщо між поняттями певної галузі науки існують системні логічні зв'язки – а вони є в кожній науці, – та терміни, які називають ці поняття, мають теж бути системно пов'язаними);
- мовними (хоча терміни позначають наукові поняття, вони залишаються одиницями природної людської мови, а відповідно їм властиві всі ті зв'язки, які характерні для загальновживаних слів – синонімічні, антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні тощо).
Термінологія – це не хаотична сукупність слів, а організована на логічному й мовному рівнях система спеціальних назв.
Науку, що вивчає термінологію, називають термінознавством. Біля витоків творення української термінології стояли науковці: І. Верхатський, В. Левицький, О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй та інші. Вони доклали багато зусиль до вироблення фахової термінології з різних наукових і технічних ділянок, прагнули до того, щоб термінологія була «всеукраїнська і поєднувала елементи власне національного і міжнародного».
Нижче наведено декілька термінів, які відповідають електротехнічному спрямуванню .
Ампер – сила постійного струму, що проходячи паралельними прямолінійними провідниками нескінченної довжини, утворює силу взаємодії між ними.
Асинхронний двигун – це електрична машина, яка перетворює електричну енергію трифазного струму в механічну енергію.
Генератор стабільного струму – це джерело фіксованого та стабільного струму, значення якого не залежить (або мало залежить) від напруги на навантаження.
Герметизація – це комплекс заходів і технологічних операцій, які забезпечують захист інтегрованої мікросхеми від механічних та кліматичних впливів і надійність при виготовленні, зберіганні та експлуатації.
Граф– це сукупність вузлів і гілок, що характеризує геометричну структуру електричного кола.
Джерелами електричного струму називають сторонні джерела енергії, які пов'язані з процесами перетворення інших видів енергії в електричну.
Джерелами електричної енергії є пристрої, у яких механічна, теплова, хімічна, ядерна та інші види енергії перетворюються на електричну.
Джерело електричного струму – це пристрій, у якому енергія якого-небудь виду протягом усього часу перетворювалася б в енергію електричного поля.
Діелектрики– це речовини, у яких за нормальних умов (без дії зовнішніх агентів і при невисокій температурі) немає вільних електричних заряджених частинок.
Докірні домішки– це домішки, що забезпечують домінуючу електронну провідність напівпровідників і створюють концентрацію вільних електронів у зоні провідності.
Електричний диполь – система двох точкових тіл, заряди яких однакові за величиною, але протилежні за знаком.
Електричний розряд – сукупність явищ, яка відбувається в газі при проходженні крізь нього електричного струму.
Електричний струм – це упорядкований потік заряджених частинок.
Електровакуумним приладом називають електронний прилад, у якому провідність здійснюється за допомогою електронів або іонів, що рухаються між електродами крізь вакуум або газ.
Електроліти – це провідники, у яких проходження струму спричинює електроліз.
Електрорушійна сила – характеристика джерела струму, що чисельно дорівнює роботі, яку виконують сторонні сили щодо переміщення носіїв струму.
Електростатика – це розділ фізики, у якому вивчається взаємодія нерухомих у заданій системі відліку електрично заряджених тіл і властивостей, пов'язаних з ними полів.
Отже, вивчення фахової термінології як системи, що слугує основою для опанування майбутньою професією, знайти інформативні тексти за фахом, із великої кількості термінів відібрати найбільш уживані в певній сфері виробництва студентові доволі складно. Перспективи виходу з цієї ситуації ми вбачаємо в тісній співпраці викладачів української мови (за професійним спрямуванням) із викладачами профілюючих фахових дисциплін, у створенні інтегрованих методичних посібників з української мови, наповнених текстами, що несуть у собі базові знання для майбутніх спеціалістів, насичених найуживанішою фаховою термінологією, у створенні перекладних словників-мінімумів фахових термінів та професійних сполук, в укладанні тезаурусів, які б описували фахову термінологію в терміносистемі, тобто з урахуванням усіх родовидових та логіко-понятійних зв’язків. Бажаним було б викладання й самих професійно зорієнтованих дисциплін державною мовою, збільшення кількості україномовних підручників та галузевих перекладних і тлумачних словників. Лише зацікавивши, нас, студентів, їх майбутньою спеціальністю, можна прищепити любов до української мови та отримати національно свідомих, мовленнєво компетентних фахівців, які зможуть досягти особистісного й професійного самовизначення й домогтися самореалізації.
Список використаних джерел
1. http://westudents.com.ua/glavy/11309-tema-31-ukranska-termnologya-u-profesynomu-splkuvann.html
2. http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/MB_2542.pdf
3. http://www.studfiles.ru/preview/4509829/
4. http://pidruchniki.com/1004062848786/dokumentoznavstvo/mova_profesi
5. http://mir.zavantag.com/kultura/11409/index.html?page=14


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі