Вишневецька Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Донизу

Вишневецька Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 11:53 am

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ


Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Посилення ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, який має будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студента здатності до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способів адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.
Самостійна робота, її планування, організаційні форми і методи, система відстеження результатів є одним з найбільш слабких місць в практиці вузівської освіти.
Підвищення активності студентів при роботі в поза-аудиторний час пов'язаний з рядом труднощів. У першу чергу це неготовність до нього як більшості студентів, так і викладачів, причому і в професійному і в психологічному аспектах. Крім того, існуюче інформаційне забезпечення навчального процесу недостатньо для ефективної організації самостійної роботи.
У широкому сенсі під самостійною роботою слід розуміти сукупність усієї самостійної діяльності студентів як в навчальній аудиторії, так і поза нею, в контакті з викладачем і в його відсутності. Тому студент повинен мати згрупований матеріал, що допоможе йому зрозуміти логіку побудови курсу, структуру, зміст дисципліни. І якщо студент пропустив заняття(чи то лекція, чи то практичне заняття), то міг самостійно чітко орієнтуватися, який матеріал він має відпрацювати, що і як йому треба виконати, мати на це методичні вказівки і рекомендації.
Розробка комплексу методичного забезпечення навчального процесу є найважливішою умовою ефективності самостійної роботи студентів.
Сучасні технології дозволяють не лише підвищити ефективність традиційних форм навчання, але й спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни, об’єктивності процесу контролю та оцінки знань студентів.
Одним із інноваційних напрямків у підготовці методичних матеріалів для навчання майбутніх фахівців є створення електронних навчально-методичних комплексів(ЕНМК).
ЕНМК− представляє собою реалізацію навчально – методичного комплексу в електронному вигляді.
Електронний навчально-методичний комплекс – це система матеріалів, яка відображає модель навчального процесу і призначається для практичного використання студентами і викладачами.
ЕНМК дозволяє:
- надавати допомогу студентам у вивченні та систематизації теоретичних знань;
- формувати практичні вміння та навички;
- раціонально поєднувати різні форми навчання.
Перевагою електронного навчально-методичного комплексу є наявність згрупованого матеріалу, який включає в себе робочу програму, календарно – тематичний план дисципліни, плани і конспекти лекцій, практичних занять, самостійної роботи, а також методичні рекомендації студентам з освоєння навчальної дисципліни, списки рекомендованої літератури
За допомогою ЕНМК студент стає активним учасником і може сам контролювати освітній процес.
Поряд з вищезгаданими перевагами можна виділити ще одну перевагу – електронні методичні комплекси можуть бути розміщені в локальній коледжанській мережі, в мережі Інтернет, на електронних носіях, що дозволяє в повній мірі забезпечити студентів необхідною інформацією з дисципліни і в зручній формі користуватись нею.
Як приклад, наведу електронний навчально-методичний комплекс самостійної роботи студента складений відповідно Програми нормативної навчальної дисципліни “Вища математика” для підготовки молодших спеціалістів напряму 6.090101 “Агрономія” спеціальностей 5.09010103 “Виробництво та переробка продукції рослинництва”, 5.09010102 “Організація і технологія ведення фермерського господарства” з загальною кількістю годин – 54 і охоплює всі теми навчальної дисципліни.
Цей  ЕНМК розроблено в оболонці Natata eBook Compiler Gold v. 2.2.1 і розміщено в Інтернеті за адресою https://yadi.sk/d/Y0nbyuXB33iZXn . Його легко скачати на комп’ютер і працювати з ним.
Головне вікно ЕНМК “Вища математика” зображено на рисунку 1.


Рис. 1. ЕНМК “Вища математика”

В електронному навчально-методичному комплексі викладено всі необхідні матеріали для студентів в організації їх самостійної роботи по оволодінню системою знань, вмінь та навичок  в об’ємі діючої програми з дисципліни “Вища математика”. Містить витяг з навчального плану, робочу програму дисципліни, календарно – тематичний план та навчально – методичне забезпечення дисципліни (плани та конспекти лекцій, практичних занять; методичні рекомендації з виконання та оформлення практичних занять; методичні вказівки та рекомендації  для самостійної роботи студентів, опорні конспекти самостійних тем, питання для самоконтролю, засоби діагностики, рекомендована література). Сторінка «Зміст» подана на рисунку 2.


Рис. 2. Сторінка «Зміст»

Слід зазначити відповідність матеріалу ЕНМК навчальній програмі щодо структури, обсягу і змісту. В методичному матеріалі наводиться велика кількість розв’язаних прикладів і задач, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню навчального матеріалу.
ЕНМК складається зі сторінок, однак його структура нелінійна. За допомогою гіпертексту користувач може виконати перехід на іншу сторінку і отримати в такий спосіб пояснення.
Електронний комплекс має більшу інформативність, дозволяє більш легко орієнтуватись в матеріалі комплексу порівняно з друкованими варіантами, значно різноманітить види навчальної діяльності студентів.
Отже, використання ЕНМК дозволяє значно посилити мотивацію студентів до вивчення дисципліни, індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, надавати студентам можливість самостійного вибору режиму навчальної діяльності. Також електронні засоби навчання забезпечують умови для професійного саморозвитку, самореалізації студентів і є засобами для здійснення індивідуально-орієнтованого навчання.

Список використаних джерел
1. Положення про електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tneu.edu.ua/study/bologna-process/the-provisions-of-enmkd/1320-polozhennya-pro-elektronniy-navchalno-metodichniy-kompleks-z-disciplni.html
2. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. у 2-х част. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2000. – Ч. І – С. 391-395, 486.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі