Гусарова О.В. РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ

Донизу

Гусарова О.В. РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:21 pm

РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖАХ

Майже 50% навчального часу, який виділений на вивчення дисципліни приходиться на самостійну роботу. Широке застосування самостійної роботи студентів дає можливість успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань: підвищити свідомість та засвоєння знань, виробити та відтворити уміння та навички, яких вимагає навчальна програма, навчити користуватися набутими знаннями та вміннями в житті, розвивати пізнавальні здібності тощо.
Як же організувати цей процес, щоб залучити до активної роботи студента? Щоб опрацювання матеріалу або виконання завдання не було «формальним», а дало можливість засвоїти матеріал найефективніше, для пошуку нестандартних рішень поставлених задач, для розвитку творчого сприйняття інформації, вміння самостійно мислити, для виховання студента ,як особистості, здатної досягти успіху в професійній діяльності, нам на допомогу прийдуть можливості ресурсно-орієнтованого навчання.
Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів. Основною характеристикою РОН є те, що навчання здійснюється у тандемі «викладач-бібліотекар» на основі сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтоване на самостійну пошуково-дослідницьку роботу студента та на освіту упродовж усього життя (lifelong learning) [2].
Ресурсно-орієнтоване навчання формує освітнє середовище, у якому забезпечено три основні режими — асинхронного спільного навчання, синхронного спільного навчання і самоосвіти. Викладачі, бібліотекарі та студенти вже сьогодні забезпечені повним набором засобів для вивчення дисциплін на всіх рівнях організації процесу навчання у вищій школі, варто лише мати бажання вчитися та цілеспрямовано шукати інформацію. Ресурсно-орієнтоване навчання – це фактично навчання на основі міжпредметних зв’язків, пізнавальних, соціальних, навичкоформуючих і практичних цілей, яке передбачає використання сил групової взаємодії, дослідження проблем у складі невеликих груп, критичні обговорення, мозкові штурми й інші інноваційні методи навчання [1]. Це крок до освіти протягом усього життя, оскільки неперервна професійна освіта – світова тенденція, основним принципом якої є навчитися здобувати знання [2].
З розвитком Інтернету та цифрових технологій розпочався новий етап відродження ресурсно-орієнтованого навчання як головного напрямку оптимізації навчального процесу, який формує уміння самостійної пізнавальної діяльності студентів з використанням новітніх інформаційних технологій і цифрових інформаційних систем. Цифрове середовище дозволяє викладачам і студентам користуватися електронними освітніми ресурсами, розширюючи можливості поліпшення процесу викладання і навчання.
Розглянемо засоби організації ресурсно-орієнтованого навчання студентів.
1. Технологія кайдзен.
Система кайдзен (від японських слів: kai – зміна і zen – хороший) передбачає постійне прагнення до вдосконалення на кожному робочому місці. Згідно філософії кайдзен, перешкоди для того й існують, щоб їх долати. В Японії «кайдзен» – технологія постійного вдосконалення виробничого процесу.
Суть кайдзен-технології як педагогічної технології РОН полягає у безперервному вдосконаленні форм, методів і засобів навчання, а також у простоті кроків, які приводять до результатів від виконання кожного з поставлених завдань перед студентом. Ключові компоненти кайдзен-технології як педагогічної технології РОН:
Постійне вдосконалення форм, методів і засобів навчання;
Постійне скорочення всіх видів витрат на засоби навчання, спрямоване на безперервне підвищення ефективності роботи ВНЗ з розробки електронних засобів навчання;
Раціональна організація робочих місць викладача і студентів на основі методу 5S (Seiri – акуратність, Seiton – порядок, Seiso – чистота, Seiketsu – стандартизація, Shitsuke – дисципліна), що дозволяє досягти максимально можливого порядку, ефективності і продуктивності [2];
Контроль якості навчання у масштабі навчального закладу, причому поняття якості включає не лише якість знань студентів, але й якість роботи педагогічного колективу у цілому.
Стандартизація – діяльність по стабілізації і підтримці досягнутих результатів покращення навчально-виховного процесу за рахунок викладання, навчання і дисципліни, забезпеченню стабільно високих результатів роботи. Під роботою мається на увазі для викладачів – викладання, для студентів – навчання. Як зазначає Імаї Масаакі, стандарт – це найкращий спосіб робити свою роботу [4].
Девіз кайдзен-технології – робіть це зразу, робіть це прямо зараз.
2.Технологія – веб-квест.
Веб-квест – це приклад організації інтерактивного освітнього середовища. Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу. Веб-квест (webquest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри. Мета роботи в даній освітньому середовищі: організувати грамотну роботу студентів в Інтернеті. Веб-квест – це продукт спільної діяльності викладача і студентів. Результатом роботи з веб-квестом є публікація мініпроектів у вигляді презентацій, проектів, веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернет). Використовуючи технологію веб-квест студенти вчаться самоорганізації, роботі в команді, вміння знаходити необхідну інформація і робити правильні висновки [3].
3. Технологія Smart-освіти.
Електронне навчання поклало початок смарт-навчанню (Smart-education). Це нова філософія навчання, котру називають розумним навчанням.
Завдяки цій технології можна об’єднати навчальні заклади, викладацький склад для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, узгоджень і технологій. Мова йде щодо здійснення спільного навчання та використання контенту.
Смарт-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, знання стають широко доступні.
Мета розумного навчання полягає в тому, щоб робити процес навчання ефективним використовуючи електронне середовище, а це, в свою чергу, надає можливість доступу кожному, розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і у будь-який час, значно зацікавлює студентів, які зараз дуже мобільні, швидше розкривається творчий потенціал кожного з них.
Перед сучасними викладачами стоїть завдання для пошуку нових форм та видів навчальної діяльності, «йдучи у ногу» з сучасним студентом. Багато викладачів вже давно використовують інформаційні технології, але мережа Інтернет як допомагає студентам навчатися, але в той же час і ускладнює цей процес. Використання засобів ресурсно-орієнтованого навчання, а саме кайдзен-технології, технології веб-квесту вчать студентів працювати з великими обсягами даних, знаходити необхідну інформацію, розвивають самостійність, вміння знаходити відповіді на поставленні питання. Використання РОН доцільно при підготовці сучасного спеціаліста, який буде успішним у своїй професії, завдяки тим навикам, які він набув в процесі навчання.
Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Аспекти ресурсно-орієнтованого навчання в аграрному коледжі / Кононец Наталія Василівна // Zbiór raportów naukowych „Wspólczesna nauka. Nowe perspektywy”. (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – p. 69–74.
2. Кононец Н. В. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 147–154.
3. Кононец Н. В. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Полтава, 2012. – С. 138–143.
4. Масааки И. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышение качества / Имаи Масааки. – М., 2005. – 346 с.
5. Масааки И. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / Имаи Масааки. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 274 с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі