Канівець І.М. МЕТОДИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Донизу

Канівець І.М. МЕТОДИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:23 pm

МЕТОДИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ефективне навчання вищої математики у ВНЗ передбачає належний контроль результатів навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, тому актуальним є питання розробки системи контролю на кожному із етапів навчання, яка відповідала б діяльнісному підходу та вибору методів контролю якості математичної підготовки здобувачів вищої освіти.
Так, зокрема на освітньому порталі «www.оsvita.org.ua» зазначено про те, що пошук досконалих методів вимірювання рівня знань учнів на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій набуває надзвичайної актуальності, оскільки об'єктивізація процесу вимірювання, забезпечуючи зворотний зв'язок, дає можливість координувати цей розвиток. Отже, об'єктивні та точні методи вимірювання та оцінювання знань стають однією з рушійних сил наукового прогресу [1].
Питання контролю знань, вмінь та навичок студентів висвітлюють у своїх дослідженнях Ю. Бабанський, І. Булах, І. Лернер, Л. Русанова, З. Слєпкань, В. Швець та інші.
Під час викладання дисципліни «Вища математика» ми проводимо наступні види контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий та залишкових знань.
Зокрема, вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань студентів) застосовуємо як передумову для успішного планування і керівництва навчальним процесом, проводимо його серед першокурсників на першому практичному занятті з дисципліни «Вища математика». Мета вхідного контролю – визначення наявного рівня математичної підготовки здобувачів вищої освіти з вузлових питань шкільного курсу математики та визначення рівня їх готовності до подальшого вивчення вищої математики у ВНЗ.
Анкетування студентів вищих аграрних навчальних закладів показало, що на питання: «Які форми вхідного контролю Вам найбільше імпонують при вивченні математичних дисциплін?» відповіді розподілилися таким чином: 19,8 % – тестування в письмовій формі; 16,6 % – короткочасна контрольна робота; 15,5 % – групове опитування; 13,2 % – математичний диктант; 12,3 % – комп’ютерне тестування; 10,5 % – довготривала контрольна робота; 6,5 % – усне опитування; 4,6 % – фронтальне опитування. І лише 1 % студентів вибрали варіант відповіді – не подобається жодна з форм контролю.
Дані результати були враховані нами під час організації вхідного контролю. Для його проведення нами використовуються такі методи як тестування та контрольна робота. Зокрема, вхідне тестування дає цілком об'єктивні результати, які надалі завжди знаходять підтвердження в навчальному процесі. Розроблений нами вхідний тест включає в себе завдання, диференційовані за змістом, закритого типу на вибір правильної відповіді, які охоплюють усі змістовні лінії курсу математики старшої школи і забезпечують перевірку першокурсників володіння уміннями з таких тем: числа й обчислення; вирази і перетворення; функції; логарифми; рівняння, системи рівнянь, нерівності; геометричні фігури та їх властивості; визначені інтеграли.
Для кожного завдання запропоновано чотири варіанта відповідей, з яких правильною є тільки одна. До комплекту тесту входять: критерії оцінювання знань студентів, система нарахування балів за правильно виконане завдання тесту, відповідність кількості набраних балів студентом оцінці за 100-бальною шкалою оцінювання, варіант вхідного тесту, диференційованого за змістом, бланк відповідей тесту.
Не дивлячись на переваги використання тестування, даний метод має і недоліки, адже він не дає змоги проаналізувати помилки, допущені студентами під час розв’язування завдань, прослідкувати за логікою їх мислення.
Доцільним у використанні є письмова нульова контрольна робота, яка слугує засобом для контролю засвоєних знань, сформованих умінь студентів зі шкільного курсу математики та їх застосування під час розв’язування задач. Зміст письмової контрольної роботи містить завдання на розв’язування дій зі звичайними та десятковими дробами, алгебраїчні дії з числами різних знаків, алгебраїчних, показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь та нерівностей, алгебраїчних та геометричних задач, елементів векторної алгебри та аналітичної геометрії, функції однієї змінної тощо.
Під час проведення нульової контрольної роботи ми використовуємо завдання трьох рівнів складності. Для першого рівня складності студентам пропонуються завдання, що потребують тільки основних теоретичних знань і практичних навиків та розуміння конкретних математичних понять. Завдання другого рівня складності використовуються для застосування вивчених тверджень, правил, закріплення алгоритмів. Вони не повинні потребувати спеціальної діяльності студентів для пошуку методів їх розв’язування і результат має бути одержаним через два-три логічних кроки. Завдання третього рівня передбачають аналіз умови, складання плану розв’язання задачі, критичного осмислення одержаних результатів, доведення певних тверджень, отримання висновків і наявних фактів [2].
Опрацьовані, проаналізовані та узагальнені результати вхідного контролю надають можливість виявити прогалини у знаннях студентів з тем шкільного курсу математики та розробити на цій основі програму реабілітаційного навчання, метою якого є усунення прогалин у знаннях, вміннях та навичках здобувачів вищої освіти та доведення їх до рівня, достатнього для подальшого успішного вивчення вищої математики у ВНЗ. Студентам, які мають низький рівень математичної підготовки з певних тем шкільного курсу математики пропонується література для їх самостійного повторення, після чого проводиться повторна контрольна робота.
Проведення вхідного контролю, на нашу думку, має бути обов’язковим для всіх першокурсників ВНЗ аграрного профілю, адже отримані результати необхідні для конкретизації, оптимізації та більш цілеспрямованого визначення змістовного компонента навчального процесу, обґрунтування послідовності викладання змістовних розділів дисципліни.
Список використаних джерел
1. Ковальчук А. М. Тестові технології як один із засобів контролю [Електронний ресурс] / А. М. Ковальчук // Освіта.ua : веб-сайт. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/2724. – Назва з титул. екрана.
2. Горда І. М. Система вимірників при здійсненні моніторингу навчальних з математики студентів-аграріїв / І. М. Горда // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій школі і середній школі. – 2011 . – № 8. – C. 29–35.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі