Токаленко З.В. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ»

Донизу

Токаленко З.В. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ»

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 11:59 am

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ»


Багатопланові питання професійної діяльності неможливо успішно вирішувати без інтелектуальної, духовної, моральної особистості, підвищення її психологічної готовності до роботи в сучасних умовах.
Психологічні знання допомагають людині формуватись самодостатньою особистістю, розвинутою індивідуальністю, в професійній діяльності знайти ефективні способи впливу на іншу людину, пізнати її індивідуальні психологічні особливості, адаптуватись в колективі, уникати конфліктні ситуації.
Психологія як дисципліна вивчається в Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ студентами ІІ курсу.
Метою дисципліни є озброєння майбутніх фахівців знаннями та уміннями використання психологічних знань в процесі здійснення професійної діяльності, розуміння взаємозв’язку психології з майбутньою професією, значення теоретичних знань для формування психологічної культури.
Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами знань про засади психології; формування уявлень про цілісність людської психіки, її рушійні сили; обґрунтування методичних порад щодо формування психологічних умінь та навичок самоаналізу, самоосвіти, самовиховання; розвиток та удосконалення професійно важливих якостей та здібностей; озброєння навичками психологічного забезпечення вирішення проблем в трудовій діяльності (проблеми кадрів, ділового спілкування, подолання конфліктів, створення відповідного іміджу).
Предметом вивчення дисципліни є: факти, закономірності, механізми психічного життя людини; психіка як складова сигнальної системи; психічні процеси, стани, властивості особистості.
За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- природу психіки людини, основні психічні функції та їх фізіологічні механізми;
- роль свідомості та самосвідомості у поведінці, діяльності, формуванні особистості людини;
- історичні витоки та теоретикo-методологічні принципи психологічної науки;
- основні наукові напрямки та сучасні погляди на природу та розвиток особистості, як об’єкта та суб’єкта професійної діяльності;
- систему методів психологічного дослідження і впливу на об’єкти економічної діяльності;
- характеристику основних категорій психології, закономірностей їх функціонування;
- основи міжособистісної культури спілкування;
- основи професійної діяльності, психологію ринкових відносин, управлінської діяльності;
- психологічні проблеми груп і колективів та психологічний клімат у них.
Уміти:
- здійснювати психологічний аналіз структури особистості, проводити діагностику її розвитку;
- інтерпретувати власні психічні стани, усвідомлювати закономірності міжособистісних стосунків у побуті та колективі;
- застосувати теоретичні знання до вирішення практичних проблем виробництва, управління та адміністрування;
- здійснювати психологічний аналіз виробничої діяльності, вирішувати трудові конфлікти.
Викладач дисципліни «Психологія», обговорюючи робочий навчальний план на засіданні циклової комісії, визначає обсяг самостійної роботи, її доцільність, терміни її виконання, форми контролю та самоконтролю.
Основними формами організації самостійної роботи при вивченні дисципліни «Психологія» є робота з підручником, науковими джерелами, робота зі словником, довідником та заповнення робочого зошита «Для самостійного вивчення матеріалу»; відповідь на запропоновані запитання; підготовка рефератів, доповідей, розв’язання ситуативних задач і вправ,підготовка та захист проектів.
Розробляючи завдання для самоконтролю, ми керуємося рівнем знань, який повинен отримати студент з того чи іншого питання самостійного вивчення.
Згідно з навчальним планом, загальний обсяг годин 54, з них на самостійне вивчення дисципліни відводиться 22 години. Тому дуже важливо правильно організувати самостійну роботу студентів.
Для організації і проведення самостійної роботи студентів використовуються:
1. Робоча навчальна програма;
2. Методичні рекомендації, де вказується тема і мета самостійної роботи, обґрунтовується її важливість, подані навчально-пізнавальні задачі, практичні ситуації, контрольні питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань;
3. Робочий зошит «Для самостійного вивчення матеріалу», де вказується тема,завдання, контрольні питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань;
4. Зошит «Для лекційного вивчення матеріалу», де вказується тема і мета аудиторної роботи, обґрунтовується її важливість, контрольні питання і завдання для самоконтролю, тести для перевірки знань.
Мета робочого зошита: сприяти інтенсифікації навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню продуктивності підготовки студентів під час аудиторної і позааудиторної самостійної роботи, оптимізувати проведення аудиторних занять .
У ході організації самостійного вивчення дисципліни «Психологія» викладач допомагає студентам цілком ясно уявити собі мету самостійної роботи, її задачі, форми та методи, навчитися самоконтролювати результати роботи.
Головною метою самостійної роботи є самостійне вивчення і засвоєння матеріалу.
При вивченні дисципліни «Психологія» самостійна робота поділяється на аудиторну та позааудиторну. Самостійна робота студентів при вивченні психології складається з двох етапів і на кожному з них реалізуються свої завдання.
І етап. Самостійна робота студента має репродуктивний характер. На цьому етапі здійснюється формування умінь, навичок самостійної роботи під безпосереднім керівництвом викладача, мають місце такі процеси:
- формування пізнавальної активності та позитивної мотивації до самостійного оволодіння знаннями, уміннями і навичками;
- формування умінь працювати з літературними та джерелами;
- формування інтелектуальних умінь (аналізувати, узагальнювати, порівнювати, виділяти головне тощо) у процесі роботи з посібниками;
- формування творчих умінь при розв’язанні проблемних задач;
- формування критичного мислення, ораторських здібностей, а також здатності ведення дискусії на основі підготовки та виступу з доповідями.
Форми навчання:
1. Письмова робота.
2. Реферат.
3. Розв’язування тестових завдань.
ІІ етап. Самостійна робота студентів має проблемний характер. На цьому етапі відбувається реалізація продуктивної діяльності студентів за участю викладача, а також на цьому етапі здійснюється формування умінь, навичок самостійної роботи студентів у співробітництві з викладачем, причому мають місце такі процеси:
- розвиток пізнавальної активності та позитивної мотивації до самостійного оволодіння знаннями, вміннями і навичками;
- розвиток пошукової активності в роботі з першоджерелами;
- розвиток інтелектуальних умінь (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне) на основі обробленої літератури;
- розвиток творчих умінь через розв’язання виробничих ситуацій, творчих завдань;
- розвиток критичного мислення, ораторських здібностей, а також здатності ведення дискусії на основі підготовки та виступу з доповідями;
Форми навчання:
1. Вирішення виробничих ситуацій.
2. Виступи студентів із доповідями.
3. Вирішення творчих завдань.
4. Створення проектів.
На підставі аналізу організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія» можна зробити висновок, що:
- виконання позааудиторної роботи дає змогу систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні навички, сформувати вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних питань, розвивати творчу ініціативу, самостійність відповідальність;
- на другому етапі позааудиторна самостійна робота практичного характеру переконує студента не тільки опрацювати теоретичний матеріал, але й набувати практичні навички з даної дисципліни, що може стати в нагоді в майбутній професійній діяльності.
В організації самостійної роботи студентів у першу чергу треба дотримуватись наступних принципів: доступності навчання, зв’язку теорії з практикою; свідомості та активності; міцності засвоєння знань; індивідуального підходу; самостійності та активності; позитивного емоційного фону навчання; цілеспрямованості педагогічного процесу навчання на високому рівні труднощів.
Головною метою самостійної роботи студентів є самостійне вивчення і засвоєння матеріалу, що дає змогу систематизувати та закріпити теоретичні знання та практичні навички, сформувати вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних питань, розвивати творчу ініціативу, самостійність, відповідальність.
Позааудиторна самостійна робота практичного характеру переконує студента не тільки опрацьовувати теоретичний матеріал, але й набувати практичні навички з даної дисципліни, що може стати в нагоді в майбутній професійній діяльності.

Список використаних джерел
1. «Про вищу освіту: закон України». Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум вид-во, 2001. – 11 – 38 с.
2. Буряк В. П. Керування самостійною роботою студентів: / Володимир Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4-5. – С. 48-52.
3. Луценко В.В. Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання: автореф. дис. канд. пед. наук.: (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) / Луценко Вікторія Вікторівна; Харк. держ. пед. унів. ім. Г.С. Сковороди. – Харків – 2002. – 24 с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі