Кононец Н.В. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Донизу

Кононец Н.В. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 20, 2017 1:43 pm

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) розглядається як педагогічна система, що об’єднує в собі інформаційні освітні ресурси, комп’ютерну техніку, засоби управління навчальним процесом, педагогічні прийоми, методи та технології, спрямовані на формування інтелектуально розвиненої соціально-значущої творчої особистості, яка має необхідний рівень професійних знань, умінь і навичок [1].
Інформаційна система (ІС) розробки електронних освітніх ресурсів (ЕОР) є важливою складовою ІОС будь-якого навчального закладу. ІС розробки ЕОР повинна підтримувати можливість організації навчального процесу за ознаками індивідуально-орієнтованої та ресурсно-орієнтованої моделей навчання, а саме: гнучкий графік навчання, подача навчального матеріалу з використанням технологій, що близькі студенту, мобільність, доступність, можливість вибору, а також бути економічно вигідною. ІС, що створюється відповідно до цих принципів, дозволяє комплексно, якісно й ефективно організувати навчальний процес і процеси управління в навчальному закладі.
Зазначимо, що в аграрному коледжі, як і в будь-якому навчальному закладі, ІС розробки ЕОР займає ключову роль в системі управління, навчально-виховному процесі та надає освітнім менеджерам (адміністрації), викладачам і методистам ефективний інструмент для вирішення повсякденних завдань за багатьма напрямами. Слід наголосити, що викладач теж є менеджером освітнього процесу у навчальному закладі.
Отже, ІС розробки ЕОР в аграрному коледжі можна зобразити за допомогою схеми на рисунку 1 [4]:

Рис. 1. ІС розробки ЕОР в аграрному коледжі

Поняття ЕОР визначено у концепції ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу [3]. Питання класифікації ЕОР, їх проектування та створення досліджували багато вітчизняних і зарубіжних учених, таких як В. Ю. Биков, В. П. Волинський, В. А. Вуль, О. О. Гайша, В. В. Гура, Р. С. Гуревич, Ю. О. Дорошенко, О. А. Козлов, Л. А. Карташова, О. С. Красовський, В. В. Лапінський, С. О. Сисоєва, О. В. Співаковський, С. А. Христочевський, А. В. Хуторськой, О. В. Чорноус тощо [2]. Аналізуючи визначення різних видів ЕОР, можна зробити висновок про те, що фактично кожен із зазначених ЕОР є інформаційною системою, яка забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, що дає можливість у діалоговому режимі, як правило, самостійно освоїти навчальний курс або його розділ за допомогою комп’ютера та будується за модульним принципом із відкритою архітектурою [4].
Часто в аграрних коледжах зустрічається поняття електронного навчального ресурсу, під яким розуміють різновид ЕОР – навчальні матеріли в електронній формі, призначені для вивчення певної дисципліни. Це дидактично доцільно, оскільки не кожен ЕОР є навчальним ресурсом. Наприклад, освітній портал Львівщини http://www.osvitportal.lviv.ua/ однозначно можна назвати ЕОР, але суто навчальної інформації для вивчення конкретних дисциплін у ньому немає.
Отже, до ЕОР, якими користуються та розробляють в аграрних коледжах, відносяться: електронні підручники й посібники, лабораторні практикуми, бібліотеки, електронні навчально-методичні комплекси, зокрема ті, що створені в Інтернеті, персональні веб-сайти викладачів, дистанційні курси, веб-сторінки навчального змісту в соціальних мережах, хмарні ресурси тощо. Процес розробки усіх видів ЕОР сприяє формуванню та розвитку ІОС аграрного коледжу.
Розвиток ІОС Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії нині відбувається з урахуванням світових тенденцій, а саме, формування відкритого навчального середовища: створення персональних веб-сайтів викладачів, дистанційних курсів для розширення можливостей у комунікаціях викладачів і студентів та дисемінації педагогічного досвіду педагогів. Так, у 2016-2017 н.р. педагогічним колективом коледжу було створено дистанційні курси з усіх дисциплін, які вивчаються у коледжі. Цьому процесу сприяли ґрунтовна пропедевтична підготовка педагогів, яку здійснювали викладачі циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності к.пед.н. Кононец Н. В., Балюк В. О., Худолія І. І.: виступи на педагогічних та методичних радах, семінари, майстер-класи, індивідуальні консультації. Викладачами були розроблені практичні рекомендації щодо розробки дистанційних курсів та платформі GoogleSites та організації зручного й доступного інтерактиву зі студентською спільнотою: «Створення дистанційного курсу на платформі GoogleSites» (Кононец Н. В.), «Створення групи в Google» (Балюк В. О.). З ними можна ознайомитися на офіційному сайті коледжу за посиланням http://acup.poltava.ua/?page_id=1959.
Переглянути зміст дистанційних курсів можна зі сторінки «Дистанційні курси» (підрозділ «Студенту») офіційного сайту коледжу (рис. 2).

Рис. 2. Дистанційні курси Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії

Приклад дистанційного курсу «Інформатика (цикл загальноосвітньої школи)» зображено на рисунку 3.

Рис. 3. Дистанційний курс «Інформатика (цикл загальноосвітньої школи)»

Такі дистанційні курси можна розглядати як ІС комплексного призначення, що забезпечує реалізацію дидактичних можливостей засобів ІКТ та інтернет-технологій у всіх ланках дидактичного циклу процесу навчання: постановку пізнавального завдання; представлення змісту навчального матеріалу; організацію застосування первинних отриманих знань (організацію діяльності з виконання окремих завдань, у результаті якої відбувається формування наукових знань); зворотній зв’язок, контроль навчальної діяльності; організацію підготовки до подальшої навчальної діяльності (задання орієнтирів для самоосвіти). З іншого боку, їх активна розробка та впровадження в освітній процес сприяє розвитку ІОС навчального закладу.

Список використаних джерел
1. Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Полтава, 2013. – С. 129–135.
2. Кононец Н. В. Как создать электронный учебник: пособие по созданию электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения / Наталия Кононец. – Saarbrücken, Deutschland : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 128 с.
3. Кононец Н. В. Концепція ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції [«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи»], (Полтава, 22–26 лютого 2016 р.) ; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2016. – С. 9–21. – Режим доступу: http://rblacup.ukrainianforum.net/f1p100-forum
4. Кононец Н. В. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) : монографія / Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 506 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі