Черненко В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Донизу

Черненко В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Створювати по Admin на тему Пн Лют 19, 2018 7:50 am

Черненко Вікторія Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, chernenko.pnpu@rambler.ru

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Розширення міжнародних зв’язків України та її інтеграція до світової спільноти сприяє тому, що все більше уваги приділяється вивченню іноземних мов. Знання іноземної мови, насамперед англійської, вже є не привілегією, а скоріше – необхідним мінімумом при прийомі на роботу. Потреба сучасного ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою у професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових шляхів вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації навчання іноземних мов, удосконалення рівня мовної підготовки.
Об’єктивною тенденцією у вищих закладах освіти є скорочення кількості аудиторних годин та збільшення годин, що відводяться на самостійну роботу студентів. Трансформується роль викладача у навчальному процесі: поступово втрачає актуальність функція викладача як основного джерела інформації, він перетворюється на організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи студентів. Усе це потребує пошуку більш ефективних засобів навчання, які б виконували у навчальному процесі такі функції: інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та мотивуючу. Таким вимогам можуть відповідати новітні комп’ютерні засоби навчання, до яких належать електронні посібники, мультимедійні курси, тренінгові програми та ін [3].
У Положенні про дистанційне навчання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. говориться, що дистанційна форма навчання – це форма організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень [2].
Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма навчання, що базується на використанні широкого спектра традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій та технічних засобів; це форма самоосвіти, при якій, на відміну від заочної, навчальний процес повністю забезпечується науково-методичними матеріалами. Максимально ефективна реалізація цих вимог можлива шляхом створення дидактичної системи, заснованої на використанні в навчанні комп'ютерних засобів і технологій. Проте відсутність теорії таких навчальних засобів призводить до ряду серйозних проблем.
Навчальна діяльність студента з вивчення англійської мови в дистанційному середовищі характеризується високим рівнем мотивації, яка складається з його реальної потреби у володінні мовою, кінцевої та проміжної цілей навчання, позитивного емоційного фону при вдалому виконанні завдань, інтересу до іноземної мови, зовнішніх мотивів, наприклад, самоствердження, престижу тощо. Однак, внаслідок фізичної ізольованості студента під час дистанційного навчаннячасто виникає психологічна ізольованість, яка може негативно впливати на хід та результатинавчання. З метою запобігання появі подібних явищ керівникові дистанційного навчання слід постійно підтримувати зі студентом зворотний зв'язок, стимулювати його інтерес до навчання [1].
Сучасні технології дистанційного навчання можна умовно розділити на три великі категорії:
• неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо-, відеоносії), характеристики: низька комунікаційна інтерактивність, добре відомі методики розробки навчальних матеріалів, низька вартість;
• засоби комп'ютерного навчання (електронні підручники, комп'ютерне тестування і контроль знань, новітні засоби мультимедіа), характеристики: середній ступінь інтерактивності, відносно низька вартість, досить розвинута інфраструктура в Україні;
• відеоконференції — розвинуті засоби телекомунікацій на аудіоканалах, відеоканалах і у комп'ютерних мережах, характеристики: високий ступінь інтерактивності, хороша якість передачі зображення, висока вартість [3].
Переваги використання комп’ютерних телекомунікаційних у процесі навчання іноземних мов полягають у тому, що продуктивне навчання різних видів іномовної мовленнєвої діяльності може здійснюватися дистанційно завдяки можливості індивідуального двобічного телекомунікаційного спілкування студента з викладачем та з партнерами за навчанням та доступу до численних джерел мовної навчальної інформації, яка зберігається у пам’яті мережевих комп’ютерів і розповсюджується через технічні засоби зв’язку.
Дистанційне навчання іноземної мови із використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій має забезпечувати реалізацію таких завдань, як:
• формування і розвиток умінь та навичок читання з безпосереднім використанням матеріалів мережі Інтернет;
• удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та автентичних звукових текстів;
• формування умінь і навичок перекладу та реферування текстів за фахом;
• удосконалення умінь монологічного та діалогічного мовлення;
• розширення активного та пасивного словників, ознайомлення з лексикою сучасної іноземної мови, яка відображає певний етап розвитку культури країни, соціального та політичного ладу суспільства:
o формування елементів глобального мислення (діалог культур);
o формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови у реальному спілкуванні;
o формування культури спілкування [3].
Дослідження в галузі педагогічної технології підтверджують, що потенціал комп’ютерного дистанційного навчання може бути найбільш ефективно використаний при вивченні іноземних мов, яке включає обговорення, інтенсивну розумову активність та колективну діяльність. Одним із перспективних напрямків роботи в системі дистанційного навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних завдань, які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп’ютерне навчання іноземних мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного навчання іноземних мов.
Список використаних джерел
1. Муліна Н.І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» /Муліна Н.І. – К., 2001 – 16с.
2. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
3. Рацул А.В. Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов / А.В. Рацул // Вісник Черкаського університету. – 2016. - № 4. – С. 80-84.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

Переглянути профіль користувача http://rbl3d.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі